Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(2): 185 -188

Endovaskulární terapie chronické mezenteriální ischémie

Endovascular therapy of chronic mesenteric ischemia

Jakub Hustý, Jaroslav Boudný, Jaroslav Sedmík, Vlastimil Válek
Radiologická klinika LF MU a FNB, Brno
SOUHRN

Hustý J, Boudný J, Sedmík J, Válek V. Endovaskulární terapie chronické mezenteriální ischémie

Chronická mezenteriální ischémie je relativně vzácné, nicméně v rozvinutém stadiu závažné onemocnění. Klinicky se typicky projevuje takzvanou ?abdominální angínou" - tj. bolestmi břicha v návaznosti na příjem potravy, váhovým úbytkem, malabsorpcí a dyspeptickými potížemi obecně. Je způsobena stenózou či uzávěry tepen zásobujících střevo, nejčastěji na podkladě aterosklerózy V článku je popsán případ diagnostiky a úspěšné endovaskulární terapie pokročilého onemocnění 62leté pacientky se stenózou v odstupu jediné zbývající nepárové viscerální tepny. Po implantaci stentu došlo v krátké době k ústupu symptomů a celkově výraznému zlepšení stavu pacientky. Vzhledem k obecným výhodám mininvazivního přístupu a dobré úspěšnosti metody je nyní endovaskulární terapie v léčbě chronické mezenteriální ischémie stále více upřednostňována před chirurgickým řešením.

Klíčová slova: chronická, ischémie, mezenteriální tepny, perkutánní transluminální angioplastika, stenóza.

SUMMARY

Hustý J, Boudný J, Sedmík J, Válek V Endovascular therapy of chronic mesenteric ischemia

Chronic mesenteric ischemia is quite a rare gastrointestinal disorder, but once clinical symptoms develops, the prognosis worsens significantly without therapy. Typical symptoms are characterized by postprandial pain, weight loss, malabsorption and dyspeptic signs. It is commonly caused by atherosclerotic stenosis or occlusion of mesenteric arteries. This report describes a case of diagnosis and succesful endovascular therapy in a 62 year old women with only one residual and stenotic mesenteric artery. The relief of symptoms and general clinical improvement was gained in a short time after stent implantation. Endovascular treatment is a safe and effective technique for treatment in patients with chronic mesenteric ischemia and due to the minimally invasive approach it becomes the preferred method of therapy nowdays.

Key words: chronic, ischemia, mesenteric arteries, percutaneous transluminal angioplasty, stenosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět