Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(2): 189 -192

Časná stadia revmatoidní artritidy: prospektivní studie hodnotící význam magnetické rezonance pro diagnostiku a predikci dalšího vývoje onemocnění

Early stadia of rheumatoid artritis: prospective study evaluatingthe impact of magnetic resonance imaging according to the diagnosis and prediction of further development of the disease

Zdeněk Seidl1-2, Manuela Vaněčková1, Jindřiška Gatterová3, Karel Pavelka3, Dana Pegzová3, Liliana Šedová3
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK aVFN, Praha
2Vysoká škola zdravotnická, Praha
3Revmatologický ústav 1. LF UK, Praha
SOUHRN

Seidl Z, Vaněčková M, Gatterová J, Pavelka K, Pegzová D, Šedová L. Časná stadia revmatoidní artritidy: prospektivní studie hodnotící význam magnetické rezonance pro diagnostiku a predikci dalšího vývoje onemocnění

Cíl. Zobrazení včasných kostních a kloubních změn pomocí MR u pacientů s revmatoidní artritidou s normálním nálezem při nativním rtg vyšetření, pokusit se predikovat kloubní změny a vypracování optimálního vyšetřovacího protokolu v MR.

Metoda. V průběhu tří let jsme sledovali pomocí modality magnetické rezonance (MR) pacienty s revmatoidní artritidou (RA), kteří měli normální nález při vstupním vyšetření na nativním rtg. Při hodnocení morfologických změn v obraze MR jsme použili Rheumatoid arthritis MRI scoring systém (RAMRIS), kde jsou změny hodnoceny pomocí atlasu, který je výsledkem mezinárodní spolupráce - Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials (OMERACT).

Výsledky. MR dokázala v prvním roce zobrazit u pěti pacientů destruktivní kostní změny, které nezobrazilo nativní rtg vyšetření, naproti tomu ve třetím roce u dvou pacientů byl normální nález na MR, ale destruktivní změny zobrazilo nativní rtg vyšetření.

Závěr. MR a nativní rtg se navzájem doplňují a zvyšují senzitivitu zobrazení destruktivních změn u nemocných s RA.

Klíčová slova: magnetická rezonance, rev-matoidní artritida, eroze.

SUMMARY

Seidl Z, Vaněčková M, Gatterová J, Pavelka K, Pegzová D, Šedová L. Early stadia of rheumatoid artritis: prospective study evaluating the impact of magnetic resonance imaging according to the diagnosis and prediction of further development of the disease

Aim. Early magnetic resonance imaging (MRI) of patients with rheumatoid arthritis, elaboration of optimal MRI protocol and prediction of further development of the disease.

Method. In the course of three years we followed with magnetic resonance imaging (MRI) patients with rheumatoid arthritis (RA), which had no abnormal findings at the X-ray examination. For the purpose of assessing the morphological changes in the MRI we used Rheumatoid Arthritis Scoring System (RAMRIS), where the changes are assessed with the help of atlas, which is the result of international work Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials (OMERACT).

Results. In the first year of study, with the help of MRI, we detected destructive changes in 5 patients having no findings at the X-ray examination. Contrary to this, in the third year, we observed normal findings in MRI for 2 patients, but at the X-ray examination the destructive changes were found.

Conclusion. MRI and X-ray are mutually complementary and increase the sensitivity of imaging of the destructive changes in patients with RA.

Key words: magnetic resonance imaging, rheumatoid athritis, bone erosion.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět