Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(2): 193 -197

Radiologické sledování sagitálního profilu páteře operačně léčených skoliotických deformit

Radiologic evaluation of spine sagittal profile in surgically treated scoliotic deformities

Miloš Keřkovský1, Aleš Neumann1, Petr Messner jr.2
1Radiologická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
2Ortopedická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
SOUHRN

Keřkovský M, Neumann A, Messner P. Radiologické sledování sagitálního profilu páteře operačně léčených skoliotických deformit

Cíl. Práce je zaměřena na analýzu čtyř základních radiologických parametrů stanovujících sagitální stabilitu páteře u operačně léčených skoliotických deformit.

Metoda. Prospektivní studií jsme sledovali změny lordóz, kyfóz (měřeno Cobbovým úhlem) a T9 tiltu se sagitálním tiltem (měřeno metodou dle Duval-Beaupére) na laterálních dlouhých snímcích páteře. Celkem jsme měření prováděli u 76 pacientů (56 idiopatických a 20 neuromuskulárních křivek), vyšetřených na Radiologické klinice a operovaných na Ortopedické klinice FN Brno-Bohunice metodou zadní korekce a stabilizace. Měření bylo realizováno předoperačně, bezprostředně po operaci, 4 měsíce po operaci a dále v půlročních intervalech. K vyhodnocení výsledků jsme použili parametrické a neparametrické statistické testování.

Výsledky. Nalezli jsme signifikantní rozdíly v úhlu hrudní kyfózy při analýze předoperačních snímků celého souboru mezi skupinami pacientů s idiopatickou a neuromuskulární skoliózou. Statisticky významné byly také rozdíly v úhlu bederní lordózy a sagitálního tiltu u souboru neuromuskulární skoliózy v porovnání předoperačního a pooperačního stavu.

Závěr. Operační korekce idiopatických skolióz nevede ke statisticky významným změnám v sagitální rovině. Naopak operační řešení neuromuskulárních křivek prokázalo statisticky významné změny především v měření bederní lordózy a sagitálního tiltu v korelaci s obecně příznivým vývojem sagitální stability u těchto pacientů po operaci. Zmiňované parametry lze proto považovat za cenný objektivní ukazatel vhodný ke sledování vlivu operačního zásahu do sagitálního profilu páteře a jeho dalšího vývoje.

Klíčová slova: skolióza, sagitální profil, operace.

SUMMARY

Keřkovský M, Neumann A, Messner P. Radiologie evaluation of spine sagittal profile in surgically treated scoliotic deformities

Aim. The study focuses on the four radiologic parameters describing sagittal stability of a spine in patients with surgically treated scoliotic deformities.

Method. In a prospective study we observed the changes of lordosis, kyphosis (measured by Cobbs angle), T9 and sagittal tilt angle (measurement by Duval-Beaupére) on lateral long-format X-Ray projections of spine. The study was made in a group of 76 patients (50 idiopathic and 20 neuromuscular scoliotic curves) examined at Radiological Clinic and treated surgically at Orthopedical clinic of The Faculty Hospital Brno by means of posterior correction and stabilization. The measurement was realized pre-operative, immediately after surgery, 4 months after surgery and further in 6 months interval. For data evaluation parametric and non-parametric statistical analysis was used.

Results. We found significant difference in pre-operative thoracic kyphosis angle comparing group of patients with idiopathic and neuromuscular scoliosis. Statistically significant was also difference in lumbar lordosis angle and sagittal tilt angle comparing pre-and post-operative state in the subgroup of patients with neuromuscular scoliosis.

Conclusion. Surgical treatment of idiopathic scoliosis does not cause significant changes in sagittal plane. Conversely, surgical treatment of neuromuscular scoliotic curves lead to significant change of lumbar lordosis and sagittal tilt angle in correlation with generally favorable clinical impact of surgery on sagittal stability of spine. Therefore these parameters can be interpreted as valuable objective indicator suitable for assesment of surgical treatment impact on sagittal profile of a spine ant its further progression.

Key words: scoliosis, sagittal profile, surgery.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět