Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(2): 198 -202

Měření rotace vrcholových obratlů skoliotických deformit páteře CT metodou

Measurement of apical vertebral rotation in scoliotic deformities using CT

Martin Krbec1, Martin Repko1, Jarmila Skotáková2
1Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
2Radiologická klinika, Dětská nemocnice FN, Brno
SOUHRN

Krbec M, Repko M, Skotáková J. Měření rotace vrcholových obratlů skoliotických deformit páteře CT metodou

Cíl. V současné době je sledování změn axiální roviny páteře předmětem intenzivního zkoumání všech skoliotických světových center. Hlavním cílem naší práce je ověřit možnosti aplikace CT měření vrcholových obratlů u operačně řešených skoliotických křivek.

Metoda. Prospektivní randomizovanou studií bylo vyšetřeno celkem 39 pacientů (70 vrcholových obratlů) se základní diagnózou skoliózy a operovaných různými operačními technikami. Standardní postup vyšetření zahrnoval spirální CT vyšetření páteře a změření rotace apikálních obratlů obou křivek metodou dle Aaro a Dahlborna před operační léčbou (1-4 týdny) a 4 měsíce po ní.

Výsledky. Ve skupině pacientů operovaných hrudních křivek ze zadního přístupu (31 pacientů) jsme na pooperačním CT vyšetření zaznamenali zhoršení rotace apikálního hrudního obratle v průměru o 0,54° (3,3 %), v oblasti neoperovaných bederních křivek došlo u této skupiny pacientů k celkové průměrné derotaci apikálního obratle o 5,9° (43,7 %). Ve skupině pacientů s hlavními bederními křivkami operovanými z předního přístupu (8 pacientů) jsme zaznamenali významné zlepšení derotace apikálního bederního obratle, v průměru o 11,7° (49,5 %).

Závěr. Měření rotace vrcholových obratlů skoliotických deformit CT metodou přináší jako jediné u operovaných skolióz přesné zobrazení změn v axiální rovině. Na rozdíl od ostatních radiologických metod měření je metodou objektivní a přesně reprodukovatelnou.

Klíčová slova: CT měření, rotace, skolióza.

SUMMARY

Krbec M, Repko M, Skotáková J. Measurement of apical vertebral rotation in scoliotic deformities using CT

Aim. Studies of axial plane deviation of the spinal column are currently performed in most of the leading scoliotic centres worldwide. The major aim of our study is to establish the feasibility of CT measurements in operated scoliotic spines.

Method. We examined 39 subjects with scoliosis (70 apical vertebrae) operated by means of various surgical approaches. Rotation of apical scoliotic vertebrae along both curvatures was assessed by using spiral CT according to the method defined by Aaro and Dahlborn 1-4 weeks before and 4 months after the surgical correction.

Results. CT examination showed mean worsening of apical thoracic vertebral rotation by 0.54° (3.3 %) in the group of 31 patients operated from the posterior approach to the thoracic spine, the mean degree of apical vertebral derotation of the non-operated lumbar segment yielded 5.9° (43.7 %) in this group of subjects. Significant improvement of apical lumbar vertebral derotation by 11.7° (49.5 %) was found in the group of 8 subjects operated from the anterior approach to the lumbar spine.

Conclusion. CT measurements of apical vertebral rotation in scoliotic spine deformities offer exact assessment of existing deviations in the axial plane. When compared to other radiological methods, CT technique provides objective and highly reproducible results.

Key words: CT measurement, rotation, scoliosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět