Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(2): 203 -209

Přínos multidetektorové výpočetní tomografie v zobrazení poranění páteře bezpečnostními pásy

A value of multidetector-row computed tomography in imaging of seat-belt spinal injuries

Jiří Ferda1, Milan Novák1,Roman Bosman2,Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Anesteziologicko-resuscitační klinika - Emergency LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, NováklM, Bosman R, Kreuzberg B. Přínos multidetektorové výpočetní tomografie v zobrazení poranění páteře bezpečnostními pásy

Cíl. Se vzrůstajícím počtem úrazů způsobených při automobilových nehodách dochází k postupnému nárůstu počtu poranění bezpečnostními pásy. Cílem práce je poukázat na charakteristický obraz poranění bezpečnostním pásem v oblasti páteře a zhodnotit přínos multidetektorové výpočetní tomografie pro detekci a hodnocení typu poranění.

Metoda. V průběhu pěti let (leden 2003 - prosinec 2007) bylo vyšetřeno celkem 7 případů nemocných, u nichž bylo přítomno poranění páteře bezpečnostními pásy, jednalo se o 4 muže a 3 ženy, průměrný věk byl 30,1, rozpětí 17-48 let. Zobrazení páteře bylo prováděno pomocí multidetektorové výpočetní tomografie se submilimetrovým izotropním rozlišením. Zobrazení páteře bylo prováděno pomocí multidetektorové výpočetní tomografie.

Výsledky. U nemocných převažovalo poranění v oblasti obratle LI (6 nemocných), překvapivě jen u dvou ze sedmi nemocných byla přítomna paraplegie; u obou bylo přítomné transdiskální poranění, u ostatních nemocných nebyl nalezen neurologický deficit.

Závěr. Poranění bezpečnostním pásem je sice relativně vzácné poranění páteře, pokud je však poraněna intervertebrální ploténka, dochází při něm často k závažnému neurologickému deficitu. Výpočetní tomografie podává přesný, ve většině případů definitivní obraz poraněné páteře, především je-li možno použít zobrazení pomocí MDCT se submilimetrovým izotropním prostorovým rozlišením.

Klíčová slova: multidetektorová výpočetní tomografie, poranění páteře, poranění bezpečnostním pásem.

SUMMARY

Ferda J, NováklM, Bosman R, Kreuzberg B. A value of multidetector-row computed tomography in imaging of seat-belt spinal injuries

Aim. Increasing incidence of traffic accidents is followed by the increasing number of the seat-belt injuries. The aim of the presented work is to show the characteristics of the spinal seat-belt injuries and to evaluate the value of the multi-detector-row computed tomography in detection and characterization of them.

Method. A total number of 7 patients with spinal seat-belt injuries underwent multi--detector-row CT during a period of 5 years (January 2003 - December 2007), they were 4 males and 3 females with mean age 30.1 years and range 17 - 48 years. Imaging protocol with sub-millimeter isotropic spatial resolution was used in all cases

Results. The majority of the injuries were localized in the level of the first lumbar vertebra (6 cases). The paraplegia occurred only in two of all seven cases, the trans-discal injury was present in both of them, in other patients was present no neurological deficit.

Conclusion. Even the spinal seat-belt injury is relatively rare; the severe neurological deficit could occur, especially when the inter-vertebral disc is injured. Multi-detector-row CT allows the excellence in imaging of the injured spinal skeleton. If the sub-millimeter spatial resolution is used, the imaging with multi-detector-row CT could be used first and definitive imaging tool.

Key words: multi-detector-row computed tomography, spinal injury, seat-belt injury.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět