Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(3): 233 -243

MR zobrazování s magnetickým polem 3 T: teoretické aspekty a praktická srovnání s 1,5 T

MR imaging in magnetic field of 3 T: theoretical aspects and practical comparison

Jaroslav Tintěra
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
SOUHRN

Tintěra J. MR zobrazování s magnetickým polem 3 T: teoretické aspekty a praktická srovnání s 1,5 T

Cíl. V posledních letech lze zaznamenat nárůst počtu instalovaných přístrojů s vysokým magnetickým polem 3 T a také nárůst zájmu o vysoká magnetická pole obecně. Velmi často se také můžeme setkat s velmi zjednodušeným úsudkem, že vysoké magnetické pole má pouze výhody oproti standardnímu poli 1,5 T. Jednoduše řečeno, je prostě lepší. Tento příspěvek se pokouší uvést věci co nejblíže současné realitě, a to jednak shrnutím teoretických fyzikálních faktů a také vlastním přímým porovnáním vyšetření různých oblastí těla.

Metoda. Vyšetřovací protokoly s velmi podobným kontrastem obrazu a shodným akvizičním časem byly porovnány na přístrojích Siemens Avanto 1.5 T a Trio 3 T, vybavenými prakticky shodným hardwarem i sofwarem.

Výsledky. Výhody vysokého magnetického pole jsou zřejmé hlavně při vyšetření mozku, kde těží zejména z nárůstu poměru signál/šum (S/Š), ale i z delší relaxační doby T1 při MR angiografii (MRA) nebo nárůstu BOLD efektu u funkčního MR zobrazování. Při zobrazování páteřního kanálu už však nejsou na straně 3 T pouze výhody, vyšetření omezuje nárůst SAR a také artefaktů chemického posunu a pulzace mozkomíšního moku. Problémy se SAR provází i vyšetření hrudní a břišní dutiny, navíc přibývají artefakty způsobené dielektrickou rezonancí a nehomogenitou magnetického pole. Naopak pánevní oblast opět výrazně těží z nárůstu signálu, stejně tak jako vyšetření muskoloskeletálního systému.

Závěr. Nárůst S/Š na 3 T vede obecně k možnosti zvýšit prostorové rozlišení nebo zkrátit čas měření. Avšak řada dalších fyzikálních veličin ovlivňuje konkrétní vyšetření, a to jak pozitivně, tak i negativně.

Klíčová slova: MR systém s vysokým polem, MR zobrazování.

SUMMARY

Tintěra J. MR MR imaging in magnetic-field of 3 T: theoretical aspects and practical comparison

Aim. In recent years, remarkable increase in number of newly installed MR system with high magnetic field 3 T and also an increase of the interest of high field systems generally can be seen. Very often only the advantages of high-field imaging are emphasized which can lead to raw simplification that high field systems are generally "better". This contribution tries to put the argumentation as closed as possible to current reality using both theoretical physical effects and also by means of own direct comparison of examinations of various body parts.

Method. Examination protocols with very similar image contrast and identical acquisition time were compared on MR systems Siemens Avanto 1.5 T and Trio 3 T equipped with the same hardware as well as software.

Results. Brain MR imaging clearly profits from high magnetic field mainly due to increase of SNR but also due longer T1 relaxation time when performing MR angiography or due to enhanced BOLD effect in functional MR imaging. However, examination of the spine on 3 T has not only advantages because of SAR limitations and also due to CSF pulsation and chemical shif artifacts. High level of SAR causes also problems in chest and abdominal region; moreover images can suffer from inhomogeneity due to dielectric resonance and local magnetic field inhomogeneity. On the contrary, imaging of pelvis region and musculoskeletal system can significantly profit from increased SNR.

Conclusion. Te growth of SNR at 3 T leads generally to possible higher spatial resolution and/ or shorter acquisition time. However, number of other physical aspects influences the examination in positive but also in negative sense.

Key words: high-field-strength MR system, MR imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět