Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(3): 290 -294

Difuzní neonatální hemangiomatóza

Diffuse neonatal hemangiomatosis

Marcela Charvátová 1, Jarmila Skotáková1, Dan Wechsler2
1Klinika dětské radiologie, Pracoviště dětské medicíny FN, Brno
2II. dětská interní klinika FN, Brno
SOUHRN

Charvátová M, Skotáková J, Wechsler D. Difuzní neonatální hemangiomatóza

Autoři v kazuistickém sdělení prezentují případ méně obvyklého obrazu difuzní neonatální hemangiomatózy a přínos zobrazovacích metod v jeho diagnostice. Rozsáhlé vaskulární malformace pravé i levé strany hrudníku byly diagnostikovány již prenatálně. Porod indukován v 38. týdnu gravidity z indikace plodu. Porozen zralý novorozenec s rozsáhlými cévními malformacemi na hrudníku. Autoři dochází k názoru, že při atypickém obrazu tohoto onemocnění jsou určující pro stanovení diagnózy nejen výsledky nejmodernějších zobrazovacích metod, ale i výsledky histologického vyšetření.

Klíčová slova: difuzní neonatální hemangiomatóza, histologie, úloha zobrazovacích metod v diagnostice.

SUMMARY

Charvátová M, Skotáková J, Wechsler D. Diffuse neonatal hemangiomatosis

The authors report uncommon presentation of diffuse neonatal hemangiomatosis and input of imaging methods in diagnostics. Extensive vascular malformation of both hemithoraces were diagnosed prenatally. Delivery was induced in 38-th gestational age. Te newborn had extensive pectoral vascular malformations. Due to the atypical course of the disease the authors reached the conclusion, that to make the diagnosis both the results of imaging methods and histological evaluation is necessary.

Key words: diffuse neonatal hemangiomatosis, histology, the role of imaging methods.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět