Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(3): 295 -298

Burkitt lymfóm

Burkitt lymphoma

Mária Lešková1, Jana Slobodníková2, Vladimír Goč3
1Úsek mamodiagnostiky ? Rádiologické oddelenie FNsP J. A. Reimanna, Prešov
2Fakulta zdravotníctva, TnUAD, Trenčín
3 Onkologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
SÚHRN

Lešková M, Slobodníková J, Goč V. Burkitt lymfóm

Autori prezentujú prípad Burkitt lymfómu u 30-ročnej ženy v gravidite a šestonedelí. Predmetom diskusie je klinika pokročilej fázy ochorenia a prínos diagnostických modalít pri danom ochorení. Hlavným cieľom práce je upozorniť na zriedkavý výskyt exdranodálnej formy non-Hodgkin lymfómu u mladých žien v gravidite.

Kľúčové slová: Burkitt lymfom, gravidita, hrubihlová biopsia - CNB, mamografia, počítačová tomografia - CT, sonografia prsníkov.
SUMMARY

Lešková M, Slobodníková J, Goč V. Burkitt lymphoma

The authors present a case of Burkitt lymfom in a 30 years old woman during pregnancy and afer childbirth, its clinical course of progressive state and benefits of diagnostic procedures of disease are discussed.

Key words: Burkitt lymphoma, pregnance, core needle biopsy - CNB, mamography, computer tomography - CT, brest ultrasound.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět