Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuality


Ces Radiol 2008;62(3): 317

Ohlédnutí za sympoziem "Endosonografie a virtuální endoskopie"


Ve dnech 7. a 8. června 2007 se na zámku Kozel nedaleko Plzně konalo v pořadí již třetí sympózium "Endosonografie a virtuální endoskopie". Hlavním organizátorem multioborového semináře s mezinárodní účastí bylo Radiodiagnostické oddělení FN Plzeň Bory v čele s primářem MUDr. Zdeňkem Chudáčkem, Ph.D. V bohatém odborném programu zaznělo 28 přednášek z různých lékařských oborů.

Sympozium uvedla přednáška J. Koláře "Trendy biomedicínského zobrazování digitálního věku". Aktuální byla přehledná přednáška vedoucího japonské delegace M. Maruty z Fujita Health University v Nagoji "Colorectal cancer in Japan". Všeobecně přehlednou přednášku "CT colonography in Japan" přednesl Y. Imai. Výsledky vlastních zkušeností doplněné bohatým obrazovým materiálem zazněly v přednášce "Současný stav virtuální kolonoskopie" z úst H. Mírky a v přednášce "CT kolonografie na 40 MSCT ? naše první zkušenosti" od J. Frydrycha.

J. Balák v prezentaci "Virtuální endoskopie ? vhodná metoda pro neinvazivní zobrazování dýchacích cest a tračníku" shrnul indikace, přípravu pacientů, postup vyšetření a analýzu dat. Efektivní způsob hodnocení plicních uzlů pomocí "Počítačem asistované detekce plicních uzlů" přednesl H. Mírka. Blok zakončil M. Naruke sdělením "Video assisted thoracic surgery (VATS) for lung cancer". Mamologickému tématu se věnoval K. Tsugawy. V. Eret přednesl výsledky multioborové studie "Dvoufázová CT a MR angiografie před laparoskopickou radikální a parciální nefrektomií".

Na vysokou přesnost metody ve stagingu tumorů pankreatu (67?94 %) upozornil K. Mareš přednáškou "Postavení endosonografie v diagnóze a klasifikaci tumorů pankreatu". Z. Chudáček poukázal na možnosti intervenční endosonografie ve sdělení "Endosonografií naváděné drenáže pánevních abscesů ? naše zkušenosti". Tématu transrektální ultrasonografie se tradičně věnovali kolegové z chirurgických oborů F. Záťura, R. Sequens, M. Chromý a vlastní zařízení pro improvizované 3D endosonografické zobrazení rekta představil O. Kovařík.

Srovnání metod CT angiografie a digitální subtrakční angiografie v diagnostice stenózy renální tepny se věnoval L. Růžička. Vyšetřování muskuloskeletálních tumorů pomocí MDCT bylo tématem sdělení J. Seidla.

Kardio-angiologická tematika byla zahájena přednáškou P. Nováka týkající se jícnové echokardiografie. V angiologickém bloku pokračovali K. Linhartová ve sdělení "Transesofageální echokardiografie v hodnocení morfologie aortální chlopně a kořene aorty" a T. Kovárník ve sdělení "Možnosti intravaskulárního ultrazvuku a virtuální histologie v kardiologii". Přínosem 3D-road mappingu v navigaci intervenčních výkonů se zabýval J. Daniel. Na kazuistice pacienta s krytou perforací aneuryzmatu břišní aorty poukázal I. Kalina na význam využití sekundárních multiplanárních rekonstrukcí v CT vyšetření.

V posledním bloku přednášek zazněla sdělení věnovaná kapslové endoskopii. Vlastní zkušenosti s touto metodou prezentovali F. Pešek, P. Drastich a T. Fiala. Uplatnění virtuálních zobrazovacích technik v ofalmologii představil v přednášce "Nové technologie topograficky řízených refrakčních operací" G. Hadrávek.

Součástí sympozia byla rozsáhlá technická výstava, které se zúčastnilo 16 firem. Každý účastník si mohl prohlédnout a aktivně vyzkoušet řadu moderních přístrojů. Nemalým přínosem pro přednášející i posluchače byla dokonalá audiovizuální technika, která umožňovala všem přednášejícím názorné a zřetelné grafické doplnění každé prezentace.

Celou atmosféru podtrhlo překrásné prostředí zámku Kozel. Budiž pořadatelům chvála, že kulturní program a prohlídka zámku byly pořádány ve večerních hodinách po ukončení odborného programu. Přednášející i hosté si tak mohli v klidu vychutnat příjemnou zámeckou atmosféru. Na další setkání na zámku Kozel se můžeme těšit na jaře roku 2009.

MUDr. Jana Votrubová, CSc.


Zpět