Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(4): 329 -333

Efekt jódové kontrastní látky na reziduální ledvinné funkce u hemodialyzovaných nemocných - prospektivní studie

Efect of intravascular iodinated contrast media on residual renal function in hemodialysed patients - a prospective study

Radim Janoušek1, Antonín Krajina2, Ondřej Renc2, Jan Hájek3, Kamil Dvořák4, Petr Fixa5, Eva Čermaková6
1Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
2Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
3 Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice
4Fresenius Medical Care, D.S., Pardubice
5 Gerontometabolická klinika LF a FN, Hradec Králové
6Katedra biofyziky FN, Hradec Králové
SOUHRN

Janoušek R, Krajina A, Renc O, Hájek J, Dvořák K, Fixa P, Čermaková E. Efekt jódové kontrastní látky na reziduální ledvinné funkce u hemodialyzovaných nemocných - prospektivní studie

Cíl. Určení dlouhodobějšího efektu jódové kontrastní látky na zbytkovou diurézu a reziduální renální funkce hemodialyzovaných nemocných.

Metoda. Do prospektivní studie byli zařazeni 42 hemodialyzovaní pacienti s významnou zbytkovou diurézou (alespoň 500 ml moči/den), kterým byla intravaskulárně podána izoosmolární jódová kontrastní látka iodixanol (Visipaque, GE Healthcare) s koncentrací jódu 320 mg/ml a osmolalitou 290 m Osm/kg vody. Průměrně bylo podáno 99,3 ml iodixanolu (v rozmezí 60-180 ml). Tito pacienti byli porovnáni s kontrolním souborem 45 pacientů, kterým nebyla jódová kontrastní látka podána. Sledovanými parametry byly zbytková diuréza a clearance kreatininu v obou skupinách po dobu 6 měsíců.

Výsledky. Při statistickém porovnání průměrných poklesů objemu moči a clearance kreatininu mezi skupinami nebyl nalezen statisticky významný rozdíl: pro objem p = 0,855 pro clearanci p = 0,573.

Závěr. Zbytková diuréza je ovlivněna podáním isotonické neiontové kontrastní látky iodixanolu v množství 60-180 ml jen nevýznamně oproti přirozenému poklesu reziduálních renálních funkcí při spontánním průběhu onemocnění.

Klíčová slova: hemodialýza, iodixanol, zbytková diuréza, reziduální renální funkce.

SUMMARY

Janoušek R, Krajina A, Renc O, Hájek J, Dvořák K, Fixa P, Čermaková E. Efect of intravascular iodinated contrast media on residual renal function in hemodialysed patients - a prospective study

Aim. To evaluate impact of intravascular iodinated contrast medium on residual renal function in hemodialysed patiens.

Method. Two groups of hemodialysed patiens with clinically signifcant residual renal function (minimally 500 ml of urine per day) were studied. The patients from the first group were given isoosmolal contrast agent iodixanol (Visipaque GE Healthcare, United Kingdom) in concentration of iodine 320 mg/ml with osmolality 290 mOsm/kg of water during endovascular procedure. The second control group was followed without contrast medium administered. The evaluated group included 42 patients whom were given 99.3 ml of iodixanol in average (range from 60 to 180 ml). The control group included 45 patients. Residual diuresis and clearance of creatinine had been evaluated in the both groups following 6 months.

Results. Tere was no statistically signifcant diference found between both groups in daily volume of urine (p = 0.855) and clearance of creatinine (p = 0.573).

Conclusion. Residual diuresis is not signifcantly infuenced by intravascular administration of isotonic iodinated contrast agent (iodixanol) in range of volume from 60 to 180 ml in comparison to natural decrease of residual renal functions.

Key words: hemodialysis, iodixanol, residual diuresis, residual renal functions.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět