Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(4): 334 -341

Význam multidetektorové CT-angiografe pro volbu léčby u akutní ischémie dolní končetiny

The impact of multidetector-row CT-angiography on treatment strategy in acute limb ischemia

Jiří Ferda1, Milan Novák 1, František Šlauf1, Petr Duras1, Richard Šulc 2, Vilém Kuntscher2, Vladislav Třeška2
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Novák M, Šlauf F, Duras P, Šulc R, Kuntscher V, Třeška V. Význam multidetektorové CT-angiografe pro volbu léčby u akutní ischémie dolní končetiny

Cíl. Cílem práce je zhodnotit přínos mulidetektorové CT-angiografe (MDCTA) tepen dolních končetin při akutní končetinové ischémii z hlediska volby správné léčebné strategie.

Metoda. Retrospektivně bylo posouzeno, zda byla stanovena po provedení MDCTA defnitivní diagnóza, zda byla doplňována diagnostická angiografe nebo proveden přímo endovaskulární, chirurgický výkon, případně konzervativní terapie. Analyzováno bylo celkem 106 vyšetření provedených z důvodu rozvoje akutní ischémie dolní končetiny (72 mužů, 34 žen, průměrný věk 67,3 let, rozpětí 42-89 let). Vyšetření byla prováděna na šedesátičtyřřadém přístroji CT (Sensation 64, Siemens Medical Solutions, Forchheim) použitím kolimace 2x (32 x 0,6 mm), faktor stoupání 1,5. Podáváno bylo 80-100 ml k.l. i.v. průtokem 4 ml/s. Přítok kontrastní látky byl monitorován v proximální části stehen pomocí sekvenčního dynamického skenování (bolus tracking) a byl manuálně spuštěn při prvním vzestupu denzity v některé z tepen.

Výsledky. V souboru vyšetření byla nalezena embolická příčina uzávěru v 18 případech, uzávěr distálně od větvení aorty ve 43 případech, uzávěr abdominální aorty v 7 případech, uzávěr cévní rekonstrukce v 29 případech, ostatní nálezy v 9 případech. Diagnostická angiografe (nikoliv selektivní před endovaskulárním výkonem) byla provedena jen v 6 případech (6,6 %), v ostatních případech nebyla provedena.

Závěr. Provedením akutní CT-angiografe dolních lze správně stratifikovat pacienty vhodné k endovaskulární či chirurgické terapii

Klíčová slova: CT-angiografe, akutní končetinová ischémie.

SUMMARY

Ferda J, Novák M, Šlauf F, Duras P, Šulc R, Kuntscher V, Třeška V. The impact of multidetector-row CT-angiography on treatment strategy in acute limb ischemia

Aim. To assess a value of the multi-detector-row CT-angiography (MDCTA) of the lower extremity arteries in patients with acute limb ischemia from the point of view of proper therapy strategy.

Method. 106 examinations (72 males, 34 females, mean age 67.3 y., range 42?89 y.) performed due to the acute lower limb ischemia were analyzed retrospectively. Results of the MDCTA were assessed if they led directly to the endovascular or surgical or conservative therapy. All examinations were performed on 64-slice CT equipment (Sensation 64, Siemens Medical Solutions, Forchheim, Germany) using collimation 2x (32 x 0.6 mm), pitch factor of 1.5. 80-100 ml of iodinated contrast agent was administered into the antecubital vein with fow rate 4 ml/sec. The advent of the contrast agent into the examined territory was monitored with bolus tracking, the manual start was done when the frst arise of the density in any artery was observed.

Results. Following causes of the ischemia were found: acute peripheral embolism (18 cases), occlusion of the peripheral artery (43 cases), occlusion of the abdominal aorta (7 cases), occlusion of the peripheral vascular graf (29 cases), other causes (9 cases). Diagnostic arteriography was performed only in 6 cases before starting the therapy.

Conclusion. Emergent MDCTA is sufcient imaging tool to stratify patient for endovascular or surgical treatment in acute limb ischemia.

Key words: CT-angiography, acute limb ischemia.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět