Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(4): 342 -346

Endotension po endovaskulární léčbě aneuryzmatu abdominální aorty, co s ní?

Endotension afer endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm, what to do?

Marie Černá1, Martin Köcher1, Petr Utíkal2, Jiřina Koutná3, Petr Bachleda2, Petr Dráč2, Jiří Kozák1, Zdeněk Sekanina2, Zdeněk Kojecký2, Jiří Herman2, Rohit Philip1
1Radiologická klinika FN, Olomouc
2II. chirurgická klinika FN, Olomouc
3Klinika anestezie a resuscitace FN, Olomouc
SOUHRN

Černá M, Köcher M, Utíkal P, Koutná J, Bachleda P, Dráč P, Kozák J, Sekanina Z, Kojecký Z, Herman J, Rohit PT. Endotension po endovaskulární léčbě aneuryzmatu abdominální aorty, co s ní?

Cíl. Zhodnotit možnost léčby endotension po implantaci stentgrafu pro aneuryzma abdominální aorty (AAA) perkutánní translumbální punkcí vaku aneuryzmatu s aspirací jeho obsahu.

Metoda. Od dubna 1996 do března 2008 bylo na našem pracovišti léčeno 214 pacientů s AAA stentgrafem. Z toho bylo 145 nemocných sledováno alespoň rok po léčbě, 25 méně než jeden rok a 45 pacientů zemřelo nebo vypadlo z evidence. U 14 nemocných došlo po implantaci stentgrafu ke zvětšení vaku aneuryzmatu, z toho u 3 pacientů byla diagnostikovaná endotension (zvětšení vaku aneuryzmatu bez známek endoleaku). Jednalo se o 3 muže ve věku 58, 70 a 70 let.

Výsledky. U nemocných s diagnostikovanou endotension došlo ke zvětšení vaku výdutě po implantaci bifurkačního stentgrafu za 2, 5 a 7 let. U všech nemocných byla provedena translumbální punkce vaku a aspirován jeho obsah. Jednalo se o transudát a kultivace byla negativní. Po punkci se u všech nemocných zastavil růst vaku a došlo k jeho zmenšení.

Závěr. Perkutánní translumbální punkce vaku aneuryzmatu s aspirací obsahu by mohla být jednoduchá a efektivní metoda léčby u endotension. Je ale potřeba většího souboru nemocných a dlouhodobého sledování.

Klíčová slova: aneuryzma abdominální aorty, endovaskulární léčba, endoleak, endotension.

SUMMARY

Černá M, Köcher M, Utíkal P, Koutná J, Bachleda P, Dráč P, Kozák J, Sekanina Z, Kojecký Z, Herman J, Rohit PT. Endotension afer endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm, what to do?

Aim. To evaluate treatment option of endotension afer stentgraf implantation for abdominal aortic aneurysm (AAA) by percutaneous translumbal puncture of aortic aneurysm sac with aspiration of its contents. Method. A total of 214 patients with AAA underwent endovascular treatment from April 1996 to March 2008 in our department. From these patients, 145 were followed-up one year or more afer treatment, 25 patients were followed-up less than one year and 45 patients died or were lost from follow-up. In 14 patients aneurysm sac increased in size and in 3 patients out of them (men, age - 58, 70 and 70 years) endotension (aneurysm sac enlargement without evidence of endoleak) was diagnosed.

Results. In patients with diagnosed endotension, sac enlargement was found 2, 5 and 7 years afer implantation of bifurcated stentgraf. Translumbal puncture of aneurysm sac and aspiration of its content was performed in all patients. It was transudate and its culture was negative. Sac stopped to enlarge and sac size reduced afer aspiration in all patients. Conclusion. Percutaneous translumbal puncture of aneurysm sac with aspiration of sac content could be easy and efective method of treatment in endotension. But a larger group of patients and long-term follow-up are needed.

Key words: abdominal aortic aneurysm, endovascular treatment, endoleak, endotension.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět