Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(4): 352 -356

Léčba aneuryzmatu žilního aortorenálního bypassu stentgrafem

Therapy of venous aortorenal bypass aneurysm using a stentgraf

Jiří Novotný, Jan H. Peregrin, Jarmila Stříbrná
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
SOUHRN

Novotný J, Peregrin JH, Stříbrná J. Léčba aneuryzmatu žilního aortorenálního bypassu stentgrafem

Je prezentován popis případu 77letého muže, u kterého byla před 30 lety diagnostikována renovaskulární hypertenze, pro kterou byl následně proveden oboustranný žilní aor-torenální bypass. Před 13 lety dochází k poklesu renálních funkcí a k mírnému zmenšení obou ledvin. Vlevo nalezena stenóza v proximální anastomóze. Při posledním sonografckém vyšetření prokázáno aneury-zma aortorenálního bypassu vlevo průměru 42 mm, což potvrdila i CT angiografe. Zároveň ověřena ostiální významná stenóza tohoto bypassu. Bylo rozhodnuto o implantaci samoexpandibilního stentgrafu do výdutě a balónkové dilataci proximálního zúžení. Netěsnost (endoleak) si pak ještě vyžádala implantaci druhého stentgrafu (tentokrát balónexpandibilního) do ostia bypassu. Následná kontrolní angiografe po výkonu i CT-angiografe v odstupu třech měsíců prokázala dobrou průchodnost zavedených grafů a trombotizaci vaku při zachovaném periferním průtoku, ledvinné funkce se nezměnily, hypertenze je lépe kontrolovatelná.

Klíčová slova: aortorenální bypass, stentgraf, aneuryzma.

SUMMARY

Novotný J, Peregrin JH, Stříbrná J. Therapy of venous aortorenal bypass aneurysm using a stentgraf

A case of 77 years male patient who underwent a bilateral venous aortorenal bypass 30 years ago is presented. Thirteen years ago mild renal functions impairment occurred with diminishing of the both kidneys size and suspected left ostial bypass stenosis. At the last (a year ago) sonographic follow-up an aneurysm of left renal bypass (diameter 42 mm) was detected, the finding was confirmed by CT angiography. Simultaneously an ostial stenosis of left renal bypass was diagnosed. The stentgrafting using selfexpandable stentgraf of the aneurysm together with the stenosis dilatation was attempted. Proximal endoleak after stentgraf placement required another, balloon-expandable stentgraf ostial implantation. Completion angiography and three-months CTA follow-up confrmed well patent stentgrafts, complete thrombosis of the aneurismal sac with preserved kidney perfusion. Renal functions stayed stable, the hypertension if better controlled.

Key words: aortorenal bypass, stentgraf, aneurysm.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět