Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(4): 361 -365

Možnosti radiofrekvenční ablace u tumoru pankreatu - první zkušenosti

Possibilities of radiofrequency ablation of the pancreatic tumors - first experiences

Tomáš Andrašina1, Jan Hlavsa2, Vlastimil Válek1, Zdeněk Kala2, Jiří Neubauer1
1Radiologická klinika MU a FN, Brno
2Chirurgická klinika MU a FN, Brno
SOUHRN

Andrašina T, Hlavsa J, Válek V, Kala Z, Neubauer J. Možnosti radiofrekvenční ablace u tumoru pankreatu - první zkušenosti

Cíl. Přes pokroky v chirurgické a medikamentózní onkologické léčbě je karcinom pankreatu v zásadě nevyléčitelné onemocnění. Role radiologie spočívá v precizní diagnóze tumorózního procesu a v řešení komplikací nádorového onemocnění. Preoperačně se jedná zejména o lokalizaci pankreatické léze, staging a určení lokální resekability. Metoda radiofrekvenční ablace pankreatu má za cíl prodloužit přežívání pacientů s inoperabilním stadiem tumoru.

Metoda. K alternativní intervenci jsou indikování pacienti s inoperabilním tumorem pankreatu, bez vzdálených metastáz. Od roku 2007 byla ablace provedena u šesti pacientů - 5x duktální adenokarcinom hlavy, 1x maligní neuroendokrinní tumor těla pankreatu.

Výsledky. Článek referuje první klinické zkušenosti s metodou radiofrekvenční ablace u inoperabilního tumoru pankreatu. Technický úspěch byl zaznamenán ve všech případech. Celkový pooperační průběh byl komplikován u dvou pacientů, u jednoho došlo jen k prodloužení času hospitalizace z důvodu duodenální sekrece z drénu, u druhého byla nutná intervence v celkové anestezii - evakuace subfasciálního abscesu s prodloužením času hospitalizace na 38 dnů.

Závěr. Radiofrekvenční ablace lokálně pokročilých, inoperabilních tumorů pankreatu v našem souboru se ukázala jako relativně bezpečná paliativní léčebná modalita.

Klíčová slova: tumor pankreatu, radiofrekvenční ablace, paliace.

SUMMARY

Andrašina T, Hlavsa J, Válek V, Kala Z, Neubauer J. Possibilities of radiofrequency ablation of the pancreatic tumors - first experiences

Aim. Despite advances in surgical and pharmaceutical oncologic treatment, pancreatic carcinoma is in principle incurable disease. Role of radiology lies in precise diagnosis of tumor process and in treating of cancer disease complications. In preoperative phase it means mostly localization of pancreatic lesion, staging and determining local resecability. The method of radiofrequency ablation of the pancreas focuses on extension of survival of the patient with inoperable state of tumor.

Method. The alternative intervention is indicated to patients with inoperable pancreatic tumor without distant metastases. Since 2007 radiofrequency ablation was performed on six patients, five ductal adenocarcinoma of pancreatic head and one with malignant neuroendocrine tumor of body.

Results. Article presents frst clinical experience with radiofrequency ablation in inoperable pancreatic tumors. The technical success was achieved in all cases. Postoperative phase was complicated in 2 patients. In the frst case hospitalization time was prolonged due to duodenal secretion from drain. In the second case following intervention under general anaesthesia was necessary - evacuation of subfascial abscess with prolongation of hospitalization time to 38 days.

Conclusion. In our group of patients radiofrequency ablation of locally advanced inoperable pancreatic tumors proves to be relatively save palliative procedure.

Key words: palliative care, pancreatic cancer, radiofrequency ablation.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět