Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(4): 370 -380

Diferenciální diagnostika cévní mozkové příhody z pohledu magnetické rezonance a dalších zobrazovacích metod

Diferential diagnostics of ischemic stroke with the help of magnetic resonance imaging and other imaging techniques

Zdeněk Seidl1,2, Manuela Vaněčková1
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Vysoká škola zdravotnická, Praha
Souhrn

Seidl Z, Vaněčková M. Diferenciální diagnostika cévní mozkové příhody z pohledu magnetické rezonance a dalších zobrazovacích metod

Práce je zaměřena na diferenciální diagnostiku ischemické cévní mozkové příhody (CMP) z hlediska zobrazovacích metod, především magnetické rezonance (MR). V přehledném článku jsou uvedeny všechny klinické jednotky, které z hlediska magnetické rezonance mohou činit diferenciálně diagnostické problémy. Všechny jednotky jsou ilustrovány obrazovou dokumentací. Autoři uvádějí některé charakteristické rysy jednotlivých patologicko-anatomických stavů, které mohou přispět k zlepšení substrátové diagnostiky a také některé klinické informace a paraklinické testy, které jsou důležité z hlediska zlepšení specifty vyšetření magnetickou rezonancí.

Za nejčastější patologické procesy, které mohou imitovat ischemickou CMP, autoři považují difuzní astrocytom (low grade astrocytoma), primární CNS lymfom, herpetickou encefalitidu, postiradiační změny, granulomatózu z Largenhansových buněk (histiocytóza-X), mitochondriální onemocnění typu MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes), PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome), gliomatózu mozkovou, PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie), limbickou encefalitidu.

Stanovení přesné diagnózy z hlediska dalšího klinického vedení pacienta je zásadní. Je nutné znát celou šíři diferenciální diagnostiky CMP z hlediska MR. I přes tyto znalosti a podrobné klinické údaje nemusí být vždy diagnóza jednoznačná a potom se nevyhneme mozkové biopsii.

Klíčová slova: diferenciální diagnostika, ischemická cévní mozková příhoda, magnetická rezonance, zobrazení.

Summary

Seidl Z, Vaněčková M. Diferential diagnostics of ischemic stroke with the help of magnetic resonance imaging and other imaging techniques

Diferential diagnostic of ischemic stroke with the help of magnetic resonance (MR) imaging.

We review all possible causes which can bring diagnostic problems from during MRI evaluation. Some paraclinical tests, important from point of view specifcity of MR imaging, are described too. As the most frequent pathological processes which can mimic ischemic stroke are considered following diagnoses low grade astrocytoma, primary CNS lymphoma, herpes encephalitis, radiation injury, histiocytosis X, mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS), posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES), gliomatosis cerebri, progresive multifocal leukoencefalopathy (PML), limbic encephalitis. Precise specifcation of diagnosis is essential for clinical treatment. It is important to know the whole spectrum of possible diferential diagnostics of ischemic stroke from point of view of MR imaging. Nevertheless, the diagnostics can be ambiguous and brain biopsy could become necessary in dubious cases.

Key words: diferential diagnostics, ischemic stroke, magnetic resonance imaging, imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět