Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(4): 384 -387

Postmortem magnetická rezonance plodu - technika vyšetření

Post-mortem magnetic resonance of fetus: methodology

Manuela Vaněčková1, Zdeněk Seidl1,2, Barbara Goldová3, Ivana Vítková3, Jaroslav Kotlas4, Pavel Petrovický5, Pavel Calda6
1Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2Vysoká škola zdravotnická, Praha 5
3Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha
4Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
5Anatomický ústav 1. LF UK, Praha
6 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Vaněčková M, Seidl Z, Goldová B, Vítková I, Kotlas J, Petrovický P, Calda P. Postmortem magnetická rezonance plodu - technika vyšetření

Kazuistika ukazuje prenatální ultrazvukové vyšetření provedené v 21. týdnu. Po indukci potratu v 22. týdnu ihned provedeno vyšetření magnetickou rezonancí následované pitvou. Prenatální ultrazvukové vyšetření zobrazilo dilataci komorového systému spolu s chyběním středočarových struktur. Post-mortem MR ozřejmila, že se jednalo o triventrikulární hydrocefalus, s chyběním septum pellucidum, což by mohlo být vysvětleno destrukcí při výrazném hydrocefalu. Dále MR prokázala rozpadové produkty hemoglobinu v postranních komorách, krvácení by tedy mohlo být příčinou obstrukce aqueductu. Patologicko-anatomická pitva byla vzhledem k výrazné dilataci komorového systému limitována. Uvedená kazuistika nám ukazuje novou metodiku (post-mortem MR), která může pomoci při objasnění, o jakou vývojovou vadu se jednalo. Významnou roli má tato metodika především tam, kde je patologicko-anatomická pitva limitována (výrazná dilatace komorového systému a pokročilá autolýza). V komparaci s prenatálním vyšetřením získáme zpětnou vazbu, která by měla vést ke zlepšení interpretace prenatálního vyšetření.

Klíčová slova: magnetická rezonance, plod, post-mortem, patologicko-anatomická pitva, hydrocefalus.

SUMMARY

Vaněčková M, Seidl Z, Goldová B, Vítková I, Kotlas J, Petrovický P, Calda P. Post-mortem magnetic resonance of fetus: methodology

Correlate prenatal ultrasonography and post mortem magnetic resonance imaging with autopsy results. Case report ? ultrasonography at 21st week of gestation, termination of the pregnancy at 22nd week, followed by magnetic resonance imaging and autopsy. Ultrasonography depicted triventricular dilatation together with missing midline structures. Post-mortem magnetic resonance manifested triventricular hydrocefalus, the septum pellucidum was not visible; this could be explained by the destruction of the septum at distinctive hydrocephalus. MRI shown haemorrhage in the lateral ventricles, haemorrhage could be resulting in an obstruction of the aqueduct. Autopsy was difficult because of ventricular dilatation was very large.

Key words: magnetic resonance imaging, fetus, post-mortem, autopsy, hydrocephalus.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět