Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(4): 388 -394

Geometrická studie rozměrů III. komory a její spodiny z pohledu neuroendoskopie

III. ventricle size and its floor: geometric study from the point of view of neuroendoscopy

Jan Chrastina1, Zdeněk Novák1, Ivo Říha1,2, Věra Feitová3, Helena Koutková4
1Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT, Brno
3Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně
4Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT, Brno
SOUHRN

Chrastina J, Novák Z, Říha I, Feitová V, Koutková H. Geometrická studie rozměrů III. komory a její spodiny z pohledu neuroendoskopie

Cíl. Ke studiu geometrie III. komory a její spodiny pro diagnostiku hydrocefalu a plánování neuroendoskopických operací byly defnovány parametry CA-CP (interkomisurální vzdálenost), H (výška III. komory), IMD (intermamilární distance) - vzdálenost mezi předními okraji corpora mamillaria - odpovídající šířce III. komory, BA-MB (vzdálenost mezi bifurkací bazilární arterie a corpora mamillaria) a BA-DS (vzdálenost mezi dorsum sellae a bifurkaci a. basilaris), odpovídající bezpečné oblasti pro provedení endoskopické III. ventrikulostomie.

Metoda. Hodnoty změřené při plánování operačních výkonů byly porovnány u nemocných s hydrocefalem (92 nemocných - 37 žen, 55 mužů) a v kontrolním souboru (nemocní operovaní pro epilepsii a Parkinsonovu chorobu, 50 nemocných - 22 žen, 28 mužů).

Výsledky. Byl prokázán statisticky významný nárůst hodnot parametrů CA-CP, IMD a H u nemocných s hydrocefalem (P < 0,01 dle Kolmogorova-Smirnova) ve srovnání s kontrolním souborem. Statisticky významný rozdíl nebyl prokázán u parametrů BA-MB a BA-DS, popisujících spodinu III. komory a v případě BA-DS odpovídající oblasti endoskopické III. ventrikulostomie. Dalším zjištěním je variabilita vztahu arteria basilaris a corpora mamillaria s častou polohou bifurkace před corpora mamillaria (51,1 % u nemocných s hydrocefalem, 62 % v kontrolní skupině) s chirurgickým významem.

Závěr. Spolu s nárůstem rozměrů třetí komory při hydrocefalu práce ukazuje změny zásadního parametru pro stereotaxi - vzdálenosti CA?CP s možností ovlivnění vztahu hlubokých struktur mozku ve vztahu k této linii při dilataci komor. Není prokázána změna parametrů spodiny III. komory. Dalším zjištěním je variabilita vztahu arteria basilaris a corpora mamillaria.

Klíčová slova: hydrocefalus, endoskopická III. ventrikulostomie, spodina III. komory, interkomisurální distance.

SUMMARY

Chrastina J, Novák Z, Říha I, Feitová V, Koutková H. III. ventricle size and its floor: geometric study from the point of view of neuroendoscopy

Aim. The following parameters were defined for hydrocephalus diagnostics and neuroendoscopic surgeries planning - CA-CP (intercommissural distance), H (the height of the third ventricle), IMD (intermamillary distance) - the distance between the anterior margins of mamillary bodies, refecting the width of the third ventricle, BA-MB (the distance between basilar bifurcation and mamillary bodies) and BA-DS (the distance between dorsum sellae and basilar bifurcation) defning the safe area for endoscopic third ventriculostomy.

Methods. The values measured during presurgical planning were compared in patients sufering from hydrocephalus (92 patients - 37 females, 55 males) and control group (patients operated on for epilepsy and Parkinson disease, 50 patients - 22 females, 28 males).

Results. Statistically signifcant increase of CA-CP, IMD and H values in hydrocephalic patients was proven (p < 0.01 - Kolmogorov-Smirnov) when compared with control group. The study did not show signifcant diference when comparing MB-BA and BA-DS, describing third ventricular floor and defining the safe area for endoscopic third ventriculostomy (BA-DS). Another finding is the variability of basilar bifurcation and mamillary bodies with frequent position of basilar artery in front of mamillary bodies (51.1 % in hydrocephalic patients, 62 % in control group) with surgical importance.

Conclusions. Together with the increase of third ventricle parameters the paper points to the changes of the principal parameter of key importace for stereotactic neurosurgery - CA-CP distance with the possibility of infuencing the relationship of deep brain structures to the line in ventriculomegaly. The changes of third ventricular foor were not shown. The variability in the location of basilar artery as related to mamillary bodies is another finding.

Key words: hydrocephalus, endoscopic third ventriculostomy, third ventricular foor, intercommissural distance.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět