Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(4): 395 -402

Detekce intrakraniálního krvácení: srovnání virtuálního nativního zobrazení při CT-angiografii mozku pomocí duální energie záření a "konvenčního" nativního CT

Detection of intracranial bleeding: comparison of the virtual non-contrast imaging of dual-energy CT-angiography and "conventional" non-contrast CT

Jiří Ferda1, Thomas Flohr 2, Bernhard Schmidt2, Milan Novák1, František Šlauf1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1, Jana Horemužová1, Alena Bednářová1, Eva Ferdová1, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Siemens Medical Solutions, CT division, Department of Research and Development, Forchheim, Deutschland
SOUHRN

Ferda J, Flohr T,Schmidt B, Novák M, Šlauf F, Mírka H, Baxa J, Horemužová J, Bednářová A, Ferdová E, Kreuzberg B. Detekce intrakraniálního krvácení: srovnání virtuálního nativního zobrazení při CT-angiografii mozku pomocí duální energie záření a "konvenčního" nativního CT

Cíl. Porovnat diagnostickou kvalitu virtuálního nativního zobrazení mozku získaného analýzou dat CT provedeného skenováním duální energií záření X (DECT) a konvečního nativního CT zobrazení mozku u intrakraniální hemoragie.

Metoda. U 16 nemocných (průměrný věk 51,1 let, rozpětí 34-75 let, 9 mužů, 7 žen) se subarachnoidálním krvácením (SAK) byly generovány virtuální nativní obrazy z DECT-angiografe, použit byl sofwarový experimentální modul Syngo-DualEnergy (Siemens, Forchheim, Německo). Vyšetření byla provedena po podání 60 ml jódové kontrastní látky s koncentrací 400 mgI/ml průtokem 4 ml/s na dvouzdrojovém CT přístroji (Definition, Siemens, Forchheim, Německo) s použitím akvizice dat s napětím 140 KV soustavou A a 80 kV soustavou B; oba systémy simultánně využívaly kolimaci 2x (32 x 0,6 mm). Nálezy byly porovnány s nativním zobrazením provedeným konvenční technikou s kolimací 2x (32 x 0,6 mm) s rekonstrukcí obrazů šíře 6 mm. Virtuální nativní obrazy byly hodnoceny jedním radiologem (23 let praxe CT), bez znalosti klinických údajů, virtuální nativní obrazy byly generovány jiným radiologem (14 let praxe CT), jenž prováděl hodnocení "konvenčních" nativních zobrazení.

Výsledky. V souboru bylo zastoupeno 3x traumatické SAK, 2x perimezencefalické krvácení, 6x SAK z ruptury aneuryzmatu bez zakrvácení komorové soustavy nebo intracerebrální hemoragie, 4x SAK z ruptury aneuryzmatu se zakrvácením komorové soustavy nebo s intracerebrální hemoragií, 1x SAK a intracerebrální krvácení z durálního arteriovenózního zkratu. Ve všech případech byla zobrazena hemoragie na obou typech zobrazení ve stejném rozsahu a lokalizaci. Přesnost virtuálního nativního zobrazení byla 100%.

Závěr. Virtuální nativní zobrazení je adekvátní alternativou k identifkaci krvácení z postkontrastního zobrazení provedené technikou DECT a má potenciál nahradit iniciální "konvenční" nativní CT zobrazení.

Klíčová slova: dual-energy CT, intrakraniální krvácení, virtuální zobrazení.

SUMMARY

Ferda J, Flohr T,Schmidt B, Novák M, Šlauf F, Mírka H, Baxa J, Horemužová J, Bednářová A, Ferdová E, Kreuzberg B. Detection of intracranial bleeding: comparison of the virtual non-contrast imaging of dual-energy CT-angiography and "conventional" non-contrast CT

Aim. To compare diagnostic quality of brain imaging in patients with intracranial bleeding using virtual non-contrast images obtained during analysis of dual-energy CT with them acquired by the conventional way.

Method. 16 patients (mean age 51.1 y, range 34-75 y; 9 males, 7 females) with subarachnoid hemorrhage (SAH) were enrolled in the study. Virtual non-contrast images were reconstructed using DualEnergy sofware (Siemens, Forchheim, Germany). All examinations were executed afer application of 60 ml of iodinated contrast agent with concentration of 400 mg of iodine per milliliter on dual-source CT equipment (Definition, Siemens, Forchheim, Germany). Te data were acquired using two tube-detector systems: system A used 140 kV, system B 80 kV respectively. Both systems used collimation 2x (32 x 0.6 mm). All findings were compared with them resulted from evaluation of conventional non-contrast images obtained using collimation of 2x (32 x 0.6 mm) with reconstruction of 6 mm thick images.

Virtual-non contrast images were evaluated by one radiologist (23 years of CT praxis) blinded to the clinical history of patients. Virtual non-contrast images were created by one radiologist (14 years of CT praxis) who evaluated conventional images.

Results. 3 cases of traumatic SAH, 2 cases of perimesencephalic SAH, 6 cases of SAH caused with ruptured aneurysm without intraventricular or without intracerebral bleeding, 4 cases of SAH caused with ruptured aneurysm complicated with intraventricular or with intracerebral bleeding and one case of SAH with intracerebral bleeding caused by dural arteriovenous shunt. The same extent and the same localization of bleeding was noted on both virtual and conventional non-contrast brain CT. Accuracy of the virtual non-contrast brain imaging reached 100%.

Conclusion. Virtual non-contrast brain imaging shows an alternative way of hemorrhage detection when the postcontrast imaging was performed using dual-energy CT and exhibits a potential to replace conventional non.-contrast brain imaging.

Key words: dual-energy CT, intracranial bleeding, virtual imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět