Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2008;62(4): 403

Evropská radiologická škola (ESOR) 2008-2009


Ke konci roku 2008 již lze bilancovat aktivity ESOR ve druhém roce jejího působení.

Zaměřím se na ty aktivity, které měly přímý dopad na naše mladé radiology, tedy na postgraduální kurzy projektu Galen. Itinerář těchto kurzů, jak byl vytyčen v roce 2007, byl beze zbytku naplněn.

Kurzy projektu Galén jsou organizovány na orgánovém principu a mají pevnou strukturu. Jsou odborně zajišťovány formou tzv. visiting schools, tj. 10?15 akademickými radiology z různých zemí Evropy, vedeny v anglickém jazyce a jsou pořádány střídavě v různých zemích střední a jihovýchodní Evropy. Jsou určeny radiologům v přípravě, tedy zásadně před atestací (počet účastníků limitován na 70).V roce 2007 proběhly první čtyři kurzy, z nichž jeden, zaměřený na kardiovaskulární a hrudní radiologii, byl zorganizován v Praze. Dobré hodnocení této akce ze strany posluchačů i Steering Committee ESOR ve Vídni ovlivnilo přidělení jednoho z kurzů i v roce 2008 do Prahy.

Jednalo se tentokráte o kurz pediatrické radiologie, který proběhl v prostorách hotelu ILF e ve dnech 5.?7. září 2008. V prvním dnu kurzu se představili tradičně akademičtí radiologové pořádající země. Odezněly přednášky prof. P. Eliáše (UZ diagnostika získaných mozkových lézí u novorozenců a kojenců), doc. Skotákové (UZ diagnostika pohybového ústrojí u dětí) a prof. Tůmy (Dextrokardie a anomalie uložení útrob u dětí). Všechny získaly vysoké ohodnocení v závěrečné evaluaci posluchačů. Druhý a třetí den byly vyplněny přednáškami a strukturovanými workshopy zahraničních lektorů. Posluchači byli seznámeni celkem s devíti tematickými celky pediatrické radiologie, ke každému z nich měli možnost dotazů a diskuse v navazujícím workshopu, který byl navíc oživen radioklinickými rozbory v rámci příslušného tématu. Před zahájením kurzu dostali všichni frekventanti sborník s kompletními prezentacemi lektorů, který jim umožnil plně se věnovat lektorskému výkladu. Na závěr kurzu proběhl krátký anonymní test jako indikátor získaných poznatků. Posluchači též vyplnili dotazník s hodnocením náplně a didaktické úrovně všech přednášek. Rovněž přednášející zhodnotili průběh kurzu ze svého pohledu. Na podkladě těchto materiálů pak probíhá konečné hodnocení každého kurzu členy Steering Committee ESOR ve Vídni a získané poznatky slouží při výběru a organizaci dalších kurzů.

Pražský kurz byl plně obsazen již dva měsíce předem, zúčastnili se ho mladí radiologové celkem z devíti evropských zemi, z nich 13 českých tvořilo nejpočetnější skupinu. Po společenské stránce byl opět velmi dobře hodnocen Faculty Dinner, pořádaný dr. Škodovou ze sponzorující GE Medical Diagnostics na terase hotelu Princ v Praze. Závěrečné hodnocení všech kurzů projektu Galen v roce 2008 bude vyhlášeno v rámci ECR 2009 ve Vídni.

Kromě pražského kurzu proběhly v rámci projektu Galen ještě další čtyři akce v roce 2008: Abdominální a urogenitální radiologie ? Alexandropoulis, neuroradiologie a muskulosketetální radiologie ? Lublin, onkologické zobrazování ? Bukurešť, hrudní a kardiovaskulární radiologie ? Budapešť.

Účast českých radiologů na nich byla bohužel jen sporadická.

Proto si dovoluji prezentovat nabídku kurzů ESOR pro rok 2009 a doporučit hojnější účast našim mladým radiologům. Nabídka bude pestřejší, kromě základních (foundation) kurzů jsou v programu i kurzy pro pokročilé (advanced). Generálním sponzorem základních kurzů zůstává GE Med. Dg Central South Europe a kurzy pro pokročilé sponzoruje GE Healthcare.

Kalendář kurzů 2009:

Galen Foundation Courses (určené rezidentům v 1.-3. roce předatestační přípravy):
Abdominal/Urogenital Radiology, 14.-16. květen, Sofie
Onkologic Imaging, 18.-20. červen, Sarajevo
Neuro/musculoskeletal Radiology, 25.-27. červen, Ankara
Chest/Cardiovascular Radiology, 15.-17. říjen, Bělehrad
Pediatric Radiology, 12.-14. listopad, Athény

Galen Advanced Courses (určené rezidentům ve 4. a 5. roce předatestační přípravy):
Musculoskeletal Cross-Sectional Imaging, 4.-5. září, Krakov
Abdominal Cross-Sectional Imaging, 11.-12. září, Latina (Itálie)
Women?s Cross-Sectional Imaging, 23.-24. říjen, Londýn
Cardiac Cross-Sectional Imaging, 6.-7. listopad, Rotterdam

Foundation kurzy jsou určeny rezidentům v 1.-3. roce předatestační přípravy, advanced kurzy pro 4. a 5. rok předatestační přípravy.

Přihlášky do kurzů možno podat jedině přes sekretariát ESOR ve Vídni.

Kontaktní adresa: ESOR Ofce, Neutorgasse 9, AT-1010, Wien, email: info@esor.org, tel.: 00431 53340640, fax: 00431 5357037.

Vedoucí: Ms Iris Kovacs.

Formulář přihlášky lze stáhnout na www.myESR.org v oddíle Education - ESOR.

Podmínkou je členství v ESR (roční poplatek 10 Euro) a zařazení do předatestační přípravy - rezidentura - v členské zemi ESR. Dostatečná znalost angličtiny je ovšem nutná - kurzy jsou vedeny v anglickém jazyce. Každý účastník, který kurz absolvuje, dostane certifkát Evropské radiologické společnosti.

doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.


Zpět