Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2008;62(4): 406

Vzpomínka na doc. MUDr. Oldřicha Šnobla, DrSc.


Dovolujeme si oznámit pediatrické i radiologické veřejnosti, že dne 12. října 2008 nás ve věku 90 let navždy opustil zakladatel pediatrické radiologie, vynikající pedagog a především ušlechtilý člověk - pan docent Oldřich Šnobl, DrSc.

Doc. Oldřich Šnobl se narodil 15. dubna 1918 v Praze. Maturoval roku 1937 a rozhodl se pro povolání lékaře. Studium na pražské lékařské fakultě mu však přerušila válka.

Od listopadu 1939 pracoval postupně jako praktikant v pražské drogerii, pak zastával funkci administrativního pracovníka v Zadákově továrně na stavebniny v Hostivaři. Roky 1940 a 1941 využil ke studiu na Obchodní akademii a složil druhou maturitní zkoušku, po níž získal místo účetního praktikanta v akciové společnosti Prastav v Praze. Pak byl déle než rok totálně nasazen na nucenou práci v Německu. Válečné období ukončil jako laborant v Ústavu sociální a zdravotní péče hlavního města Prahy v jeho protituberkulózní poradně.

Po válce dokončil studium medicíny v co nejkratším možném termínu. Promoval 19. prosince 1947. Následující tři roky (1948-1951) se seznamoval s praktickou medicínou v oblastní nemocnici na Kladně. Zde působil rok v pojízdné ambulanci dětských poraden. Pak už vstoupila do jeho života Česká dětská nemocnice, resp. Dětská fakultní nemocnice Na Karlově a II. dětská klinika. Zde začal pracovat 12. února 1951 jako sekundární lékař. V březnu 1954 byl ustanoven asistentem Fakulty dětského lékařství, následně se stal vedoucím samostatného rentgenového pracoviště při II. dětské klinice.

Vědecko-pedagogická kariéra dr. Šnobla probíhala v následujícím pořadí:

20. června 1956 složil atestaci I. stupně z pediatrie.

22. června 1960 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma "Urografcký efekt biligrafinu forte a jeho použití v dětské rentgenologii".

15. června 1962 atestoval v oboru radiodiagnostika.

1. července 1965 proběhlo jeho habilitační řízení pro obor radiodiagnostika. Habilitační práce nesla název "Rentgenová diagnostika bráničních hernií a jejich diferenciální diagnostika". Ustanoven docentem byl až 1. dubna 1968.

17. května 1982 obhájil titul doktora lékařských věd prací "Radiodiagnostika pneumopatií u novorozenců".

Velkou zásluhou docenta Šnobla je sepsání učebnice oboru společně s dr. Hladíkem ("Pediatrická rentgenologie", Praha: Státní zdravotní nakladatelství 1963). Doc. Šnobl dále uveřejnil mnoho vědeckých statí v odborných časopisech a kromě zmíněné učebnice sepsal monografe "Die angeborene Zwerchfellhernien" (1965) a spolu s Václavem Mydlilem "Radio-diagnostika pneumopatií novorozeneckého a kojeneckého věku" (1981) a Radiodiagnostika chorob trávicí trubice u novorozenců a kojenců (1987). Je také autorem několika velmi zdařilých výukových filmů.

Doc. Šnobl byl předsedou pediatrické sekce České radiologické společnosti, předsedou komise pro výuku rentgenologie, předsedou komise pro výuku rentgenologie pediatrických směrů, předsedou zkušební komise pro rentgenologii, nukleární medicínu a onkologii. Byl čestným členem Pediatrické společnosti a členem vědecké rady Fakulty dětského lékařství. Získal stříbrnou i zlatou medaili FDL, resp. 2. lékařské fakulty a medaili Univerzity Karlovy.

Přesto, že se docent Šnobl věnoval radiodiagnostice, zůstával všeobecně vzdělaným pediatrem. Spolupodílel se intenzivně na vzdělání mnoha medicínských generací fakulty a byl představitelem české školy klasické pediatrickoradiologické diagnostiky. Byl vždy pracovním nadšencem, zaníceným učitelem a osobností naplněnou odpovědností k pacientům i ke spolupracovníkům. Do důchodu odešel v roce 1983 v 65 letech, literárně aktivní byl ještě dalších 5 let.

Doc. Šnobl se stal legendou pediatrické radiologie. My, kteří jsme měli tu čest ho znát a spolupracovat s ním, vzpomínáme nejen na skvělého radiodiagnostika, ale především na mimořádně hodného, obětavého a milého člověka.

Čest jeho památce.

doc. MUDr. Jaromír Hořák, CSc.,
doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
a prof. MUDr. Jan Janda, CSc.


Zpět