Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 99 -102

Stanovení kvality radiační ochrany a efektivních dávek pracovníků na oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v letech 2000-2007

The assessment of the radiation protection quality and the effective dose of the nuclear medicine workers, a single centre eight-year retrospective study

Jiří Doležal
Oddělení nukleární medicíny FN, Hradec Králové
ABSTRAKT

Doležal J. Stanovení kvality radiační ochrany a efektivních dávek pracovníků na oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v letech 2000?2007

Cíl. Stanovit radiační zátěž a úroveň radiační ochrany u pracovníků na oddělení nukleární medicíny, a to na základě osmileté retrospektivní studie. Na oddělení jsou používány následující radionuklidy: terapeutické (131I, 153Sm, 186Re, 32P, 90Y) a diagnostické (99mTc, 201Tl, 67Ga, 111In).

Materiál a metoda. V období 2000?2007 jsme hodnotili efektivní dávku u lékařů (n = 5), radiologických asistentů (n = 9) a radiofarmaceutů (n = 2). Pro měření osobního dávkového ekvivalentu Hp(10) a Hp(0,07) jsme použili osobní filmové dozimetry a prstové termoluminiscenční dozimetry, které byly povinně nošeny a vyhodnocovány v rámci Celostátní služby osobní dozimetrie v měsíčních intervalech. Celková aplikovaná aktivita všech radionuklidů během sledovaného šestiletého období na našem oddělení činila 23 721 GBq (99mTc 19 671 GBq, 131I 3 246 GBq, další 804 GBq). Aplikovaná aktivita 99mTc ve sledovaném sedmiletém období byla prakticky stejná, ale aktivita 131I v roce 2007 se zvýšila o 272 %, ve srovnání s rokem 2000. Výsledky. Efektivní dávka (aritmetický průměr ± SD, mSv) pro lékaře v letech 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 činila 1,9 ± 0,5, 1,9 ± 0,6, 1,8 ± 0,8, 1,2 ± 0,8, 1,4 ± 0,8, 1,4 ± 0,6, 0,8 ± 0,4 a 1,2 ± 0,7, Pro radiologické asistenty efektivní dávka představovala 2,3 ± 1,4, 1,9 ± 0,8, 1,7 ± 1,4, 1,0 ± 1,0, 1,1 ± 1,2, 0,9 ± 0,4, 0,7 ±0,2 a 1,0 ± 0,5. Efektivní dávka pro radiofarmaceuty (aritmetický průměr, SD pro n = 2 je nepřípustná, mSv) byla 9,0, 3,2, 1,8, 0,6, 1,3, 0,6, 0,3 a 0,8. Ačkoli během zmíněných osmi let došlo k vzestupu aplikované aktivity 131I průměrná efektivní dávka ve všech kategoriích pracovníků klesala. Poklesu efektivní dávky bylo dosaženo přísným střídáním pracovníků při jednotlivých činnostech.

Závěr. Ve všech třech profesionálních kategoriích pracovníků došlo k poklesu radiační zátěže ve sledovaném časovém období, a to i přesto, že došlo k vzestupu aplikované aktivity 131I. Naše sledování prokázalo výbornou úroveň radiační ochrany na našem pracovišti.

Klíčová slova: radiační zátěž, radiační ochrana, nukleární medicína.

ABSTRACT

Doležal J. The assessment of the radiation protection quality and the eff ective dose of the nuclear medicine workers, a single centre eight-year retrospective study

Aim. To assess a radiation exposure and a quality of radiation protection as to nuclear medicine staff at our department as a eight-years retrospective study. The therapeutic radionuclides as 131I, 153Sm, 186Re, 32P, 90Y and diagnostic ones as a 99mTc, 201Tl, 67Ga, 111In were used.

Material and method. Th e eff ective dose was evaluated in the period of 2000?2007 for nuclear medicine physicians (n = 5), technologists (n = 11) and radiopharmacists (n = 2). A personnel film dosimeter and thermoluminescent ring dosimeter for measurement (1-month periods) of personal dose equivalent Hp(10) and Hp(0,07) were used. Dosimeters were worn obligatory within the frame of nation-wide service of personal dosimetry. The total administered activity all radionuclides during these seven years at our department was 23 721 GBq (99mTc 19 671 GBq, 131I 3 246 GBq, others 804 GBq). The administered activity of 99mTc is similar, but the administered activity of 131I in 2007 increased by 272%, as compared with the year 2000.

Results. The arithmetic average and one standard deviation (SD) of an effective dose (mSv) for nuclear medicine physicians were 1.9 ± 0.5, 1.9 ± 0.6, 1.8 ± 0.8, 1.2 ± 0.8, 1.4 ± 0.8, 1.3 ± 0.6, 0.8 ± 0.4 and 1.2 ± 0.7 and for nuclear medicine technologists were 2.3 ± 1.4, 1.9 ± 0.8, 1.7 ± 1.4, 1.0 ± 1.0, 1.1 ± 1.2, 0.9 ± 0.4, 0.7 ± 0.2 and 1.0 ± 0.5 in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007, respectively. The arithmetic average (SD for n = 2 can?t be assessed) of the effective dose (mSv) for radiopharmacists were 9.0, 3.2, 1.8, 0.6, 1.3, 0.6, 0.3 and 0.8, respectively. Although the administered activity 131I of increased the average effective dose per year decreased during eight years.

Conclusion. In all three professional groups of nuclear medicine workers a decreasing radiation exposure was found although the administered activity of 131I increased during years 2000-2007. Our observations suggest successful radiation protection measures at our department.

Key words: radiation exposure, radiation protection, nuclear medicine.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět