Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(1): 95 -98

Entezopatie m. gastrocnaemius medialis (Distální femorální kortikální iregularita)

Distal femoral cortical irregularity

Lenka Petříková, Jindra Brtková
Radiologická klinika FN, Hradec Králové
SOUHRN

Petříková L, Brtková J. Entezopatie m. gastrocnaemius medialis (distální femorální kortikální iregularita)

Autorky prezentují dvě kazuistiky mladých pacientů s entezopatií m. gastrocnaemius medialis - též označované jako distální femorální kortikální iregularita (DFCI). Je popisován její vzhled na zobrazovacích metodách. Autorky chtějí upozornit na potřebu zahrnutí této jednotky do diferenciálně diagnostické rozvahy zejména oproti osteosarkomu distálního femoru.

Klíčová slova: entezopatie, m. gastrocnaemius medialis, distální femur.

SUMMARY

Petříková L, Brtková J. Distal femoral cortical irregularity

Authors present two cases of young patients with distal femoral cortical irregularity (DFCI). They show its characteristics in different imaging methods. Authors suggest the necessity of including this entity into the differential diagnosis mainly of osteosarcoma of the distal femur.

Key words: entesopathy, m. gastrocnaeumius medialis, distal femur.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět