Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 89 -94

Význam CT s duální energií záření v hodnocení nekróz u akutní pankreatitidy

A value of dual-energy CT in the assessment of necroses in acute pancreatitis

Jiří Ferda1, Thomas Flohr 2, Bernhard Schmidt2, Hynek Mírka1, Jan Baxa 1, Alena Bednářová1, Eva Ferdová1, Jana Koželuhová3, Martin Matějovič3, Vladislav Třeška 4, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2 Siemens Medical Solutions, CT division, Department of Research and Development, Forchheim, Deutschland
3I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
4Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
ABSTRAKT

Ferda J, Flohr T, Schmidt B, Mírka H, Baxa J, Bednářová A, Ferdová E, Koželuhová J, Matějovič M, Třeška V, Kreuzberg B. Význam CT s duální energií záření v hodnocení nekróz u akutní pankreatitidy

Cíl. Zhodnotit možnosti posouzení viability tkáně slinivky analýzou dat CT provedeného skenováním duální energií záření X (DECT).

Materiál a metoda. U 16 nemocných (průměrný věk 53,2 let, rozpětí 42-75, 9 mužů, 7 žen) s těžkou akutní pankreatitidou byla provedena analýza dat z DECT zobrazení břicha, použit byl soft warový experimentální modul Syngo-DualEnergy (Siemens, Forchheim, Německo). Vyšetření byla provedena v portální fázi nástřiku po podání 100 ml jódové kontrastní látky s koncentrací 400 mgI/ml průtokem 4 ml/s na dvouzdrojovém CT přístroji (Definition, Siemens, Forchheim, Německo) s použitím akvizice dat s napětím 140 KV soustavou A a 80 kV soustavou B; oba systémy simultánně využívaly kolimaci 2× (32 × 0,6 mm). Na mapách distribuce jódu byly zhodnoceny oblasti pankreatu s výpadkem perfuze, které byly označeny jako nekrotické a vyhledávána byla prokrvácená tkáň na mapách virtuálního nativního zobrazení. Nálezy byly porovnány s vývojem onemocnění při zobrazení provedeným konvenční technikou MDCT s kolimací 2× (32 × 0,6 mm) rovněž v portální fázi nástřiku k.l.

Výsledky. Mortalita v souboru byla 18,8 % (3/16), u dvou z nemocných byly nalezeny nekrózy s rozsahem více než 2/3 pankreatu a s ložisky hemoragie, u jedné ze zemřelých nekróza téměř celé žlázy. Jen u třech nemocných nebyly nalezeny významnější odchylky v sycení pankreatu. U ostatních nemocných byl rozsah nekrózy pankreatu v rozpětí do 2/3 jejího objemu, v dalším vývoji byl zaznamenán těžký průběh pankreatitidy s rozvojem pseudocyst a nekróz peripankreatického tuku.

Závěr. Virtuální nativní zobrazení a analýza map distribuce jódu při DECT je slibnou metodou predikce vývoje pankreatitidy včetně prognózy nemocného, dále je významným prostředkem snížení radiační zátěže vynecháním nativního či dvoufázového CT vyšetření pankreatu.

Klíčová slova: akutní pankreatitida, CT s duální energií záření, viabilita, virtuální non-kontrastní obraz.

ABSTRACT

Ferda J, Flohr T, Schmidt B, Mírka H, Baxa J, Bednářová A, Ferdová E, Koželuhová J, Matějovič M, Třeška V, Kreuzberg B. A value of dual-energy CT in the assessment of necroses in acute pancreatitis

Aim. The aim of this study is to evaluate the possibility of application of the CT acquisition with dual energy X-radiation (DECT) for assessment of the viability of the pancreatic tissue in patients with a severe form of acute pancreatitis.

Material and method. 16 patients were prospectively enrolled in the study (the average age was 53.2, age range of 34-75, 9 males, 7 females). The patients underwent CT due to clinical signs of severe, acute pancreatitis. All the CT examinations were performed in the dual-energy regimen (DE) using data acquisition with the voltage of 140 kV in the A system and 80 kV in the B system from the dome of the diaphragm to the symphysis. The examinations were performed aft er the intravenous application of 100 ml of iodinated contrast material with the concentration 400 milligrams of iodine per milliliter. The analysis of material decomposition allowed obtaining virtual non-contrast images (VNC) and maps of iodine distribution (IDM). The findings on post-contrast conventional images were compared with the presence of deficit of iodine distribution within pancreas and the presence of increased density on virtual non-contrast images. The prognostic values of necrosis more than two thirds of pancreas and presence of bleeding were tested according to the survival.

Results. Virtual-non-contrast images of valuable quality were obtained in all cases. The assessment of iodine distribution maps provided to change the stage of acute pancreatitis in three cases in comparison to the assessment of conventional post-contrast images. The most important factor involving the fatal prognosis was necrosis more than two thirds of pancreas found on iodine distribution map, it reached sensitivity, specificity, negative and positive predictive value of 100%.

Conclusion. Dual-energy CT with the analysis of iodine distribution allows assessing the viability of the pancreas with the high accuracy in patients with severe acute pancreatitis.

Key words: acute pancreatitis, dual-energy CT, viability, virtual non-contrast imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět