Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 80 -88

Význam magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty a první zkušenosti s využitím MR spektroskopie

The combination of the MR imaging, DWI and MR spectroscopy enables to extend the method providing the information on cell and tissue metabolism

Zuzana Ryznarová1,3, Martin Horák1, Jan Dvořák2, Martin Mašek1, Magdaléna Adamová1, Miroslav Kašpar1
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
2Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
3MR ? Budějovická, MEDICON a.s., Praha
ABSTRAKT
vRyznarová Z, Horák M, Dvořák J, Mašek M, Adamová M, Kašpar M. Význam magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty a první zkušenosti s využitím MR spektroskopie

Cíl. Posoudit možnosti diagnostiky karcinomu prostaty s využitím nových metod magnetické rezonance.

Materiál a metoda. Retrospektivně byla hodnocena MR vyšetření malé pánve se zaměřením na prostatu provedené v období leden 2006 až únor 2008. U všech pacientů bylo do základního protokolu zařazeno difuzně vážené zobrazení, u části pacientů bylo provedeno navíc spektroskopické měření. Všechna vyšetření byla provedena na stroji 1,5 T s použitím body-matrix a spine-matrix cívky. Endorektální cívka nebyla používána.

Výsledky. Ze 48 pacientů s karcinomem prostaty se u 25 pacientů (52,1 %) jednalo o T2 stadium, T3a stadium bylo u 8 pacientů (16,7 %), T3b u 11 pacientů (22,9 %) a u 4 pacientů šlo o pokročilý nález T4 stadium (8,3 %). Magnetická rezonance byla prováděna především s cílem upřesnění stagingu a pro plánování radioterapie, u několika pacientů bylo vyšetření provedeno s cílem primární detekce tumoru po předchozích několika negativních biopsiích. Závěr. Doplněním prostého MR zobrazování o DWI a MR spektroskopii dochází k rozšíření metody o informace týkající se buněčného metabolismu orgánu či tkáně.

Klíčová slova: karcinom prostaty, MR zobrazení, MR spektroskopie, DWI.

ABSTRACT

Ryznarová Z, Horák M, Dvořák J, Mašek M, Adamová M, Kašpar M. Th e combination of the MR imaging, DWI and MR spectroscopy enables to extend the method providing the information on cell and tissue metabolism

Aim. To evaluate options of the prostate carcinoma diagnostics by means of using new Magnetic Resonance methods.

Materials and method. The Magnetic Resonance Imaging (MR) of pelvis with a special focus on prostate performed between January 2006 and February 2008 was evaluated retrospectively. A diff usion- weighted imaging (DWI) was incorporated into the basic MR protocol with all patients. The MR spectroscopy was used with a few patients. All examinations were carried out by means of 1, 5 T MR system a with body-matrix and spine-matrix coil. An endorectal coil was not used.

Results. Out of 48 patients diagnosed with prostate carcinoma, 25 patients (52.1%) were diagnosed with T2 stage, 8 patients (16.7%) with T3a stage and 11 patients (22.9%) with T3b stage. Four patients had advanced form of T4. The MR was carried out for the purpose of staging preciseness and radiotherapy planning. The MR examination was performed on several patients for primary tumour detection after a few previous negative biopsies.

Key words: prostate carcinoma, MR imaging, MR spectroscopy, DWI.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět