Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 69 -75

Computed tomography laser mammography (CTLM) - nová vyšetřovací metoda v mamární diagnostice

Computed tomography laser mamography (CTLM) - new imaging method in mammadiagnostics

Alena Bílková1, Václav Janík1, Marie Bendová2, Bohuslav Svoboda2
1Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
2 Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
ABSTRAKT

Bílková A, Janík V, Bendová M, Svoboda B. Computed Tomography Laser Mammography (CTLM) nová vyšetřovací metoda v mamární diagnostice

Cíl. Vysvětlit princip nové vyšetřovací metody Computed Tomography Laser Mammography (CTLM), ukázat její možnosti pro diagnostiku prsních lézí a zjistit, zda nález angiogeneze může přispět ke snížení počtu prováděných core-cut biopsií tím, že odliší maligní lézi od léze benigní.

Materiál a metoda. CTML je nová vyšetřovací metoda, která využívá laserového paprsku o vlnové délce 808 nm k zobrazení cévních struktur prsu. Laserový paprsek, který se absorbuje v oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu, umožňuje zobrazení fyziologických i patologických cévních struktur prsu. K vyšetření na CTLM jsme indikovali pacientky jednak s vyšší denzitou prsní žlázy a dále s klinickým podezřením na maligní nebo nejasné ložisko před plánovanou corecut biopsií. Ložisko jsme identifi kovali pomocí mamografického nebo UZ vyšetření. Při hodnocení CTLM obrazů jsme hledali angiogenezi. Pozitivní nálezy angiogeneze jsme hodnotili jak ve vztahu k maligním a benigním lézím, tak ve vztahu k následně provedeným core-cut biopsiím.

Výsledky. V období od ledna 2007 do listopadu 2008 jsme pomocí CTLM vyšetřili 1022 pacientek ve věku od 13 do 81 let. U skupiny 148 pacientek s podezřelým ložiskem zjištěným při mamografickém nebo UZ vyšetření jsme angiogenezi prokázali u 22 (15 %) pacientek. Core-cut biopsie, které jsme u těchto 148 pacientek provedli, odhalily u 66 (45 %) maligní a u 82 (55 %) pacientek benigní histologický nález. Angiogeneze u maligních nádorů byla přítomna u 17 (25 %) žen z 66 pacientek, u benigních nálezů byla angiogeneze zjištěna u 5 (6 %) žen z 82 pacientek.

Závěr. Z našich výsledků vyplývá, že nález angiogeneze zjištěný pomocí CTLM jednoznačně neodlišuje maligní lézi od benigní. V současnosti je CTLM vyšetřovací metodou, která pouze doplňuje základní vyšetřovací metody zobrazování prsu - mamografii a ultrazvuk. Pokud je na základě těchto vyšetřovacích metod vysloveno podezření na závažné onemocnění prsu, je nezbytné provedení core-cut biopsie k ověření malignity či benignity ložiska.

Klíčová slova: angiogeneze, benigní a maligní nádory prsu, CT laserová mamografie, deoxyhemoglobin, oxyhemoglobin.

ABSTRACT

Bílková A, Janík V, Bendová M, Svoboda B. Computed tomography laser mamography (CTLM) ? new imaging method in mammadiagnostics

Aim. To explain the principle of this new examination method Computed Tomography Laser Mammography (CTLM), to demonstrate possibilities of CTLM for diagnosis of the breast lesions and to discover, if the finding of angiogenesis could help to reduce the number of core-cut biopsies to assist in differentiating malignant from benign breast lesions.

Materials and method. Computed tomography laser mammography (CTLM) is a new examination method uses laser beam of the wavelength equal to 808 nanometer to show the blood-vessel of the breast. Laser beam, which is absorbed in oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin, is able to display physiological and pathological vascular structures of the breast. We indicated for CTLM patients with high density of breast tissue and with clinical suspicious of malignant or ill - defined breast lesion before core - cut biopsy. We identifi ed the lesion with mammography or with ultrasound. We search the diagnostic fi nding of angiogenesis by evaluation of the CTLM scans. We evaluated the positive fi ndings of angiogenesis in relation to either malignant or benign lesions or in relation to consequently made core-cut biopsies.

Results. From January 2007 to November 2008 we performed examination of 1022 patients using CTLM. The age of the patients was from 13 to 81 years. Th e group of 148 patients had suspect lesion described by mammography or ultrasound and angiogenesis was described in this group in 22 cases (15%). Results of core-cut biopsies of 148 patients described 66 (45%) malignant and 82 benign (55%) histological findings. From 66 patients with verified malignant tumor angiogenesis was described in 17 (25 %) cases, from 82 patients with benign tumor angiogenesis was described in 5 (6%) cases.

Conclusion. Results of our study group states, that angiogenesis detected by CTLM is not able clearly recognize malignant from benign lesion. In this time CTLM can give adjunct information to basic examination methods - mammography and ultrasound. If we have suspicion of significant breast lesion from mammography or ultrasound, it is necessary to provide core - cut biopsy to verify the malignancy or benignancy of the breast lesion.

Key words: angiogenesis, benign and malignant breast tumors, CT laser mammography, deoxyhemoglobin, oxyhemoglobin.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět