Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 61 -68

MR mammografie, doplňková modalita diagnostiky onemocnění prsu

Breast MR imaging as adjunctive technique of diagnosis breast lesions

Jiřina Řezáčová, Petra Jiříčková
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
ABSTRAKT

Řezáčová J, Jiříčková P. MR mammografie, doplňková modalita diagnostiky onemocnění prsu

Cíl. Zhodnotit vlastní zkušenosti s MR mammografií jakožto doplňkovou metodou k mammografii, respektive ultrasonografii a srovnat je s dostupnými výsledky.

Metoda. Celkově od 6/04 do 1/08 vyšetřeno 342 pacientek. Byl použit přístroj Magnetom Symphony (Siemens) s dedikovanou dvojitou prsní cívkou. Ve vyšetřovacím protokolu byly provedeny tyto sekvence: nativně T1W a STIR, dynamické T1W sekvence s potlačením signálu tuku a postkontrastní T1W s potlačením signálu tuku ve vysokém rozlišení pro multiplanární rekonstrukce (MPR).

Výsledky. Z 342 případů byl u 63 výsledek histologicky verifikován ? 27 invazivních karcinomů, 5 prekanceróz a 31 benigních lézí. Naše senzitivita MRM při znalosti výsledků předchozího mammologického vyšetření byla 93,75 %, specificita 67,74 %, pozitivní prediktivní hodnota 75 % a negativní prediktivní hodnota 91 %.

Závěr. Námi zjištěné hodnoty senzitivity, specificity, pozitivní prediktivní a negativní prediktivní hodnoty byly ve shodě s literárními zdroji. Tyto hodnoty dle literatury jsou však značně odlišné, pokud je hodnotíme u jednotlivých indikačních skupin.

Klíčová slova: karcinom prsu, MR mammografie, onemocnění mléčné žlázy.

ABSTRACT

Řezáčová J, Jiříčková P. Breast MR imaging as adjunctive technique of diagnosis breast lesions

Aim. It was evaluate experience with the breast MR imaging as adjunctive techniques to mammography/sonography and to comparison with research studies.

Methods. There were investigated 342 patients from 6/04 to 1/08. We used equipment- Magnetom Symphony (Siemens) and dedicated breast coil. It was used to acquire non-contrast T1WI, STIR, than followed by the dynamic-contrast-enhanced images and fat-suppressed T1W with high resolution usable for MPR.

Results. 63 of all patiens were histologically proved - 27 invasive cancers, 5 precancers, 31 benign lesions. Our sensitivity reached 93.75%, and specificity 67.74%. Positive predictive value was 75% and negative predictive value of 91%.

Conclusion. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value breast MR imaging was similarly like these values in published research studies.

Key words: breast disease, breast cancer, MR mammography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět