Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 56 -60

Biopsie prsů se zaměřením cíle na magnetické rezonanci - první zkušenosti

Breast biopsy guided by magnetic resonance - first experiences

Martin Horák1,2, Josef Bárta1, Hana Andrýsková1, Karolína Kostrhunová 1, Lenka Pleschingerová1, Zuzana Ryznarová1,3, Miroslav Kašpar1
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
2Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
3 Radiodiagnostické oddělení Medicon, a.s., Praha
ABSTRAKT

Horák M, Bárta J, Andrýsková H, Kostrhunová K, Pleschingerová L, Ryznarová Z, Kašpar M. Biopsie prsů se zaměřením cíle na magnetické rezonanci ? první zkušenosti

Cíl. Prezentace prvních zkušeností s technikou vakuové biopsie na magnetické rezonanci (MR).

Metoda. Všechna vyšetření byla provedena na přístroji Magnetom Avanto 1,5T (Siemens, Erlangen, Německo) s využitím systému Breast Biopsy System (Siemens, Erlangen, Německo). Vlastní biopsie byly prováděny bioptickým systémem Vacora Vacuum Assisted Breast Biopsy pracujícím na principu vakuové biopsie.

Výsledky. V období od srpna 2007 do dubna 2008 bylo vyšetřeno 17 pacientek. Histologicky se jednalo o 6× invazivní karcinom (36 %), 2× DCIS (11 %), 6× benigní nález (36 %), 3× normální tkáň mamy (17 %). Žádné vyšetření nemuselo být zrušeno či předčasně ukončeno z důvodů technických či jiných, během vyšetření ani po vyšetření nebyla zaznamenána žádná zdravotní komplikace.

Závěr. Biopsie pod MR kontrolou vhodně doplňuje celý vyšetřovací algoritmus při diagnostice karcinomu prsu. V kombinaci s magnetickou rezonancí se biopsie vyznačuje vysokou senzitivitou. Uplatnění nachází zejména v případech, kdy ložisková léze v prsu nemá korelát v jiných modalitách.

Klíčová slova: magnetická resonance, prsní biopsie, ložisko, vacora.

ABSTRACT

Horák M, Bárta J, Andrýsková H, Kostrhunová K, Pleschingerová L, Ryznarová Z, Kašpar M. Breast biopsy guided by magnetic resonance ? first experiences

Aim. Presentation of our first experiences with vacuum biopsy technique guided by magnetic resonance (MR).

Materials and method. All examinations were performed on MR Magnetom Avanto 1.5T system (Siemens, Erlangen, Germany) with Breast Biopsy device system (Siemens, Erlangen, Germany). The biopsies were done using Vacora Vacuum Assisted Breast Biopsy system.

Results. 17 patients were examined from September 2007 till April 2008. Histological verification was 6× invasive carcinoma (36%), 2× DCIS (11%), 6× benign lesion (36%), 3× normal breast tissue (17%). No examination had to be cancelled or precociously ended from any reasons, there was no medical complication after the procedure.

Conclusion. Biopsy guided under MR control precisely fills up the whole examination algorithm in diagnostics of breast carcinoma. Such biopsy in combination with MR displays high sensitivity. The use of this technique is especially valuable in cases, where breast lesion has no correlation in any other modality.

Key words: magnetic resonance, breast biopsy, focus, vacora.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět