Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 48 -55

Využití kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice lymfadenopatií - první zkušenosti

Contrast-enhanced ultrasound in differential diagnosis of lymphadenopathy - first experiences

Radka Jakubcová1, Jakub Foukal1, Eva Budinská2, Lenka Šmardová3
1Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2Institut biostatistiky a analýz MU, Brno
3Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
ABSTRAKT

Jakubcová R, Foukal J, Budinská E, Šmardová L. Využití kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice lymfadenopatií - první zkušenosti

Cíl. Cílem práce bylo u skupiny pacientů s cervikální, axilární a inguinální lymfadenopatií zjistit přínos použití kontrastní ultrazvukové látky při rozlišení mezi benigní a maligní etiologií lymfadenopatie.

Metoda. Od ledna do září 2008 bylo pro klinické podezření na periferní lymfadenopatii vyšetřeno celkem 48 pacientů (14 žen, 34 mužů) ve věku 22-86 let, u kterých bylo exstirpováno celkem 52 uzlin. Všichni pacienti byli vyšetřeni na ultrazvukovém přístroji Philips iU22 17 MHz sondou nativně a 9 MHz sondou po intravenózní aplikaci 1,5 ml hexafluoridu sírového. Po následné exstirpaci uzliny byly ultrazvukové nálezy vyhodnoceny v korelaci s nálezy histologickými.

Výsledky. Podle výsledků ROC analýzy vykazuje metoda kontrastního ultrazvukového vyšetření (CEUS) vysokou celkovou přesnost (88,9 %). Senzitivita oproti nativnímu vyšetření vzrostla o 32,3 % (celkově 100%), specificita vzrostla o 11,1 % (celkově 77,8%). V případě maligní lymfadenopatie jsme byli schopni rozlišit postižení uzliny primárním nádorem, tj. lymfoproliferací, od postižení uzliny metastázou vzdáleného nádoru.

Závěr. Ultrasonografie má zásadní postavení v hodnocení periferních lymfatických uzlin. Z našich výsledků vyplývá, že použití kontrastní látky zvyšuje přesnost metody oproti nativnímu vyšetření (hodnocení typu vaskularizace a LT indexu uzlin). Dosavadní výsledky je však nutné ověřit na rozsáhlejším souboru pacientů.

Klíčová slova: hexafluorid sírový, kontrastní ultrazvukové vyšetření, lymfadenopatie.

ABSTRACT

Jakubcová R, Foukal J, Budinská E, Šmardová L. Contrast-enhanced ultrasound in differential diagnosis of lymphadenopathy - first experiences

Aim. The aim of our study was to evaluate the benefit of contrast-enhanced ultrasound in distinction between benign and malignant lymphadenopathy in patients with cervical, axillary and inguinal lymphadenopathy.

Method. From January to September 2008 total number of 48 patients (14 women, 34 men) between the ages of 22-86 years with suspicion of peripheral lymphadenopathy underwent ultrasound examination. All patients were examined with Philips iU22 ultrasound machine, using 17 MHz probe for native exam and 9 MHz probe with intravenous bolus of 1,5 ml sulphur hexafluoride contrast agent. After lymph nodes? exstirpation ultrasound and histological fi ndings were corelated.

Results. According to results of ROC analysis contrast-enhanced ultrasound (CEUS) has high total accuracy (88,9%). Sensitivity in comparison with native ultrasound examination increased from 67,7 to 100% and specificity increased from 66,7 to 77,8%. In case of malignant lymphadenopathy we could distinguish primary tumour aff ection of lymph node, i.e. lymphoproliferative disease, and secondary tumour aff ection of lymph node, i.e. metastasis.

Conclusion. Ultrasonography has important role in evaluation of peripheral lymph nodes. Our results imply that using contrast agents increases accuracy in comparison with native examination (evaluation of vascular pattern and LT ratio of lymph node). It is yet necessary to verify our results on larger group of patients.

Key words: sulphur hexafluoride, contrast enhanced ultrasound, lymphadenopathy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět