Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 42 -47

Hodnocení dynamiky perfuze střevní stěny při stanovení aktivity Crohnovy choroby: Porovnání ultrasonografie a magnetické rezonance s blood-pool kontrastní látkou

Evaluation of dynamics of the bowel wall perfusion in the assessment of Crohn´s disease activity: Comparison of ultrasonography and magnetic resonance imaging with blood-pool contrast agent

Hynek Mírka1, Jiří Ferda 1, Kristýna Ohlídalová1, Jana Koželuhová2
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
ABSTRAKT

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Koželuhová J. Hodnocení dynamiky perfuze střevní stěny při stanovení aktivity Crohnovy choroby: porovnání ultrasonografie a magnetické rezonance s blood-pool kontrastní látkou

Cíl. Zjistit využitelnost hodnocení dynamiky sycení střevní stěny pomocí ultrasonografie a magnetické rezonance s blood-pool kontrastní látkou při hodnocení aktivity Crohnovy choroby a vzájemné srovnání obou metod.

Metoda. Patnácti nemocným s Crohnovou chorobou bylo provedeno dynamické vyšetření pomocí ultrasonografie a magnetické rezonance s blood-pool kontrastní látkou. Byl hodnocen čas do maximálního nasycení střevní stěny. Výsledky byly korelovány s klinickým a laboratorním nálezem a bylo provedeno porovnání obou zobrazovacích metod.

Výsledky. Průměrný čas do maximálního nasycení střevní stěny byl u ultrasonografie pro aktivní Crohnovu chorobu 8,3 s a pro remisi 14,7 s (p = 0, 0011). U magnetické rezonance byl pro aktivní onemocnění 18,6 s a pro remisi 29,4 s (p = 0,0149). Výsledek ultrasonografie s magnetickou rezonancí se shodoval u 93 % případů (14 nemocných). Shoda ultrasonografie a klinického a laboratorního vyšetření byla zaznamenána u 87 % případů (13 nemocných) a shoda magnetické rezonance s klinickým a laboratorním vyšetřením u 93 % případů (14 nemocných).

Závěr. Výsledky této malé studie naznačují, že hodnocení dynamiky sycení střevní stěny pomocí ultrasonografie a magnetické rezonance s blood-pool kontrastní látkou je možné použít při stanovení aktivity Crohnovy choroby.

Klíčová slova: Crohnova choroba, perfuze střevní stěny, ultrasonografie, magnetická rezonance, blood-pool kontrastní látka.

ABSTRACT

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Koželuhová J. Evaluation of dynamics of the bowel wall perfusion in the assessment of Crohn´s disease activity: comparison of ultrasonography and magnetic resonance imaging with blood-pool contrast agent

Aim. To determine the utility of the bowel wall perfusion dynamics evaluation using ultrasonography and magnetic resonance with blood-pool contrast agent; to assess the role in the assessment of Crohn´s disease activity and to compare both methods. Method. 15 patients with Crohn´s disease underwent both ultrasonographic and magnetic resonance examination with bloodpool contrast agent. Time to maximal bowel wall enhancement was established and results of both methods were correlated with clinical and laboratory finding.

Results. Average time to maximal bowel wall enhancement detected by ultrasonography was 8.3 s in active Crohn´s disease and 14.7 s in remission (p = 0.0011). In magnetic resonance was time to maximal enhancement 18.6 s for active disease and 29.4 s for remission (p = 0.0149). Ultrasonography established disease activity correctly in 87% of patients and magnetic resonance in 93%. Agreement of both imaging methods was reached in 93% of cases.

Conclusion. Results of this limited study indicate, that assessment of the bowel wall enhancement dinamics using ultrasonography and magnetic resonance with blood-pool contrast agent may be used to determine Crohn´s disease actvity.

Key words: Crohn´s disease, bowel wall perfusion, ultrasonography, magnetic resonance imaging, blood-pool contrast agent.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět