Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 34 -41

Dynamická kontrastní ultrasonografie jater

Contrast-enhanced ultrasound of liver diseases

Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Pavel Ryška, Antonín Michl, Jan Žižka, Luděk Klzo
Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Ungermann L, Eliáš P, Ryška P, Michl A, Žižka J, Klzo L. Kontrastní dynamická ultrasonografie jater

Dynamická kontrastní ultrasonografie je nově zaváděnou metodou, která umožňuje hodnotit průběh opacifikace cév a tkání, a to nejen v dopplerovském, ale i ve dvourozměrném ultrasonografickém obrazu. Rozvoj metody je podmíněn zkvalitňováním mikrobublinových kontrastních látek a technickým pokrokem v přístrojové oblasti. Největšího uplatnění dosud metoda nalezla v diagnostice ložiskového postižení jater. Autoři také prezentují své dosavadní zkušenosti s využitím metody a podávají přehled o současných celosvětových poznatcích o této metodě. Ukazuje se, že tato metoda, využívající obdobná diagnostická kritéria jako při kontrastním CT a MR, může v budoucnosti ve vyhraněných indikačních oblastech uvedené metody kompletně nahradit.

Klíčová slova: ultrasonografie, nádory jater, dynamická kontrastní ultrasonografie, harmonické zobrazování.

SUMMARY

Ungermann L, Eliáš P, Ryška P, Michl A, Žižka J, Klzo L. Contrast-enhanced ultrasound of liver diseases

Contrast enhanced ultrasound is a novelly introduced method which enables assesment of the course of imagination of blood vessels and tissue not only in Doppler style but in double spaced ultrasound image. The development of this method was enabled by better quality of microbubble contrast agents and technical development of ultrasound equipment. The most useful tool of this method is the diagnosis of liver lesions. The authors present their contemporary experience and topical overview of the world experience is mentioned. Author showed this method by usage of the same diagnostic criteria as contrast computer tomography and nuclear magnetic resonance colud replace in future the latter mentioned methods in well defined indication completely.

Key words: ultrasound, liver tumors, contrast enhanced ultrasound, harmonic imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět