Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 28 -33

Zobrazení srdce výpočetní tomografií s duální energií záření X

Cardiac imaging with dual-energy computed tomography

Jiří Ferda1, Jan Baxa 1, Thomas Flohr2, Bernhard Schmidt2, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Siemens Medical Solutions, CT division, Department of Research and Development, Forchheim, Deutschland
ABSTRAKT

Ferda J, Baxa J, ferda@fnplzen.czFlohr T, Schmidt B, Kreuzberg B. Zobrazení srdce výpočetní tomografií s duální energií záření X

Cíl. Zhodnotit zkušenosti s CT vyšetřením srdce duální energií záření X (DECT). Materiál a metoda. Bylo provedeno 40 CT srdce (29 mužů, 11 žen) s použitím dvouzdrojového CT přístroje v režimu expozice dvojí energie záření X (systém A ? 140 a systém B ? 100 kV). Průměrný věk v souboru byl 58,3 v rozpětí 48?81 let. CCTA byla inidikována z důvodu podezření na koronární nemoc (27×) nebo se jednalo o kontrolní vyšetření u nemocných po operaci aortokoronárních bypassů (13×). Pro perfuzní analýzu byl využit algoritmus dekompozice tří materiálů s generováním map distribuce jódu z obrazů 140 a 100 kV s časovým rozlišením 330 ms a s šíří obrazu 1,5 mm. U 20 nemocných byla porovnána perfuzní analýza DECTs perfuzním zobrazením myokardu magnetickou rezonancí a zobrazením pozdního sycení myokardu.

Výsledky. Dostatečné zobrazení perfuze bylo získáno u 88 % nemocných, hodnotitelný angiogram u všech nemocných. Při porovnání s perfuzním zobrazením myokardu magneticku rezonancí bylo dosaženo shody v nálezu u 85 % nemocných.

Závěr. DECT je slibnou metodou ke zhodnocení stavu koronárních tepen a perfuzního objemu myokardu z dat jediného vyšetření.

Klíčová slova: výpočetní tomografie, duální energie záření X, CT srdce, myokardiální perfuze.

ABSTRACT

Ferda J, Baxa J, Flohr T, Schmidt B, Kreuzberg B. Cardiac imaging with dual-energy computed tomography

Aim. To evaluate the experience with the dual-energy cardiac CT (DECT).

Material and method. Forty examinations (29 males, 11 females, mean age 58.3 ranging 48? 81 year) using dual-energy CT on dual-source system operating in dual energy mode were performed in suspected coronary arterial disease (27×) and in patients who underwent aortocoronary bypass graft surgery (13×). Based on the two sets of images (140 kV and 100 kV) images of 1.5 mm thickness, 330 ms of temporal, the three-material-decomposition algorithm was used to create maps of iodine distribution and these maps were used in myocardial perfusion analysis. Perfusion analysis using DECT was compared with perfusion and delayed enhancement magnetic resonance imaging in 20 patients.

Results. Sufficient perfusion imaging was obtained in 88% of patients; assessable angiogram of coronaries was reconstructed in all patients. Comparing the perfusion analyses, the same finding was found both on DECT and MRI in 85% of patients. Conclusion. DECT of the heart is the promising imaging method including the imaging of coronary anatomy and myocardial perfusion obtained from a single data acquisition.

Key words: computed tomography, dual-energy imaging, cardiac CT, myocardial perfusion.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět