Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nové zobrazovací techniky


Ces Radiol 2009;63(1): 20 -27

Technické aspekty dynamického perfuzního zobrazení myokardu pomocí CT

Technical aspects of dynamic perfusion computed tomography of the myocardium

Jiří Ferda1, Jan Baxa 1, Bernhard Schmidt2, Thomas Allmendinger2, Ernst Klotz2, Thomas Flohr2, Richard Rokyta3, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2 Siemens Medical Solutions, CT division, Department of Research and Development, Forchheim, Deutschland
3I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
ABSTRAKT

Ferda J, Baxa J, Schmidt B, Allmendinger T, Klotz E, Flohr T, Rokyta R, Kreuzberg B. Technické aspekty dynamického perfuzního zobrazení myokardu pomocí CT

Cíl. Posoudit technické možnosti skenování a rekonstrukce hrubých dat pro dynamické perfuzní zobrazení myokardu výpočetní tomografií.

Materiál a metoda. U 15 nemocných se srdeční frekvencí do 75/min bylo provedeno dynamické sériové zobrazení myokardu s prospektivním EKG triggeringem. U 10 nemocných bylo využito zobrazení v diastole, u 5 v systole. Vyšetření byla provedena po aplikaci iomeprolu 400 mgI/ml, u deseti nemocných bylo použito 50 ml průtokem 5 ml/s, u dalších 5 30 ml průtokem 5 ml/s. Data byla rekonstruována experimentálním softwarem a byly posouzeny oba zobrazovací protokoly.

Výsledky. Lepším protokolem pro dynamické perfuzní zobrazení se ukázalo zobrazení v systolické fázi, zobrazení bylo méně zatíženo pulzačními artefakty. Pro aplikaci kontrastní látky je postačující aplikace 30 ml kontrastní látky.

Závěr. Naše vlastní zkušenosti ověřily možnost perfuzního zobrazení myokardu dynamickým sériovým zobrazením v systolické fázi po podání bolu kontrastní látky.

Klíčová slova: perfuze myokardu, výpočetní tomografie, dynamické sériové skenování.

ABSTRACT

Ferda J, Baxa J, Schmidt B, Allmendinger T, Klotz E, Flohr T, Rokyta R, Kreuzberg B. Technical aspects of dynamic perfusion computed tomography of the myocardium Aim. To evaluate technical possibilities of scanning and raw-data reconstruction usable for dynamic cardiac myocardial perfusion using computed tomography.

Material and method. The serial dynamic myocardial imaging using prospective ECG triggering was performed in 14 patients with heart rate below 75/min. The diastolic phase was used in 10 patients, systolic in 5 respectively. Examinations were done aft er intravenous application of iomeprol with concentration of 400 mgI/ml. 50 ml with flow rate 5 ml/s were used in 10 patient, 30 ml with flow rate 5 ml/s in the rest of 5 patients. Data were reconstructed using experimental soft ware to obtain data for perfusion analysis. Both acquisition protocols were used.

Results. Due to the decreased number of artifacts, the systolic phase showed to be the optimal for dynamic perfusion CT data acquisition. The volume od 30 ml of contrast agent with fl ow rate 5 ml/s found be sufficient to perform perfusion analysis.

Conclusion. Our own experience proved the possibility of perfusion imaging of the myocardium using serial dynamic CT data acquisition when the systolic phase is used after contrast agent bolus injection.

Key words: myocardial perfusion, computed tomography, dynamic serial scanning.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět