Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(1): 9 -12

Vyšetření magnetickou rezonancí s implantovaným kardiostimulátorem EnRhythm MRI SureScan s MR kompatibilními elektrodami CapSureFix MRI - první zkušenosti

Magnetic resonance imaging with implanted cardiac pacemaker EnRhythm MRI SureScan with MR compatible electrodes CapSurefix MRI - first experience

Josef Vymazal1, Miloš Táborský2, Radovan Žáček1
1Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
2Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
ABSTRAKT

Vymazal J, Táborský M, Žáček R. Vyšetření magnetickou rezonancí s  implantovaným kardiostimulátorem EnRhythm MRI SureScan s MR kompatibilními elektrodami CapSureFix MRI ? první zkušenosti

Cíl. Prezentovat prvé zkušenosti s užitím MR kompatibilního kardiostimulátoru EnRhythm MRI SureScan s MR kompatibilními elektrodami CapSureFix MRI Materiál, metodika a výsledky. MR kompatibilní kardiostimulátor EnRhythm MRI SureScan s  MR kompatibilními elektrodami CapSureFix MRI byl v Nemocnici Na Homolce v  rámci klinického zkoušení implantován 52 pacientům, z nichž na základě randomizace 25 podstoupilo MR vyšetření. Tento typ kardiostimulátoru je MR kompatibilní jen za přesně definovaných podmínek na uzavřeném MR systému 1,5 Tesla nejméně 6 týdnů po implantaci. Před uložením pacienta do MR přístroje je nezbytné nastavení stimulátoru do MR kompatibilního modu kardiologem nebo technikem. Po MR vyšetření se provádí zpětné nastavení a kontrola stimulátoru. Izocentrum vyšetření nesmí být uloženo mezi C1 a Th 12. Průměrná specifická míra absorpce (SAR) pro celé tělo smí být maximálně 2,0 W/kg, v oblasti hlavy maximálně 3,2 W/kg, slew rate MR přístroje maximálně 200 T/m/s.

Závěr. Doporučujeme ověření správnosti stimulátoru i elektrod pomocí RTG snímku hrudníku. Pacient musí být v průběhu vyšetření monitorován stran vitálních funkcí (EKG nebo pulzní oxymetr nebo monitorace krevního tlaku), nesmí se vyšetřovat v poloze na boku.

Klíčová slova: magnetická rezonance, kardiostimulátor, implantáty, bezpečnost.

ABSTRACT

Vymazal J, Táborský M, Žáček R. Magnetic resonance imaging with implanted cardiac pacemaker EnRhythm MRI SureScan with MR compatible electrodes CapSureFix MRI ? first experience

Aim. To present first results and experience with the use of a MR-compatible cardiac pacemaker EnRhythm MRI SureScan with MR compatible electrodes CapSureFix MRI. Material, methods and results. A MRcompatible cardiac pacemaker EnRhythm MRI SureScan with MR compatible electrodes CapSureFix MRI was implanted in 52 patients in a clinical study at Na Homolce Hospital. Twenty-five of these were randomized for MR examination. This cardiac pacemaker is MR compatible only when the defined criteria are met on closed-bore 1,5 Tesla systems: The pacemaker has to be implanted for at least six weeks before scheduling MRI scanning. Before the patient is placed into a  MR system, the pacemaker has to be switched into a MR compatible mode by a  cardiologist or technician. After the scan the pacemaker is switched back and checked. Specific absorption rate (SAR) for the whole body must not exceed 2.0 W/kg, 3.2 W/kg for the cranial region (of the head 3.2 W/kg), with a slew rate that should not exceed 200 T/m/s.

Conclusion. We recommend checking the type of the pacemaker and electrodes with a chest x-ray before scanning. The scanning isocenter cannot be focused between C1 and T12. All patients have to be monitored during MRI; i.e., ECG or pulse oxymetry or blood-pressure monitoring. The lateral decubitus position is not allowed.

Key words: MRI, cardiac pacemaker implants, safety.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět