Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nové zobrazovací techniky


Ces Radiol 2009;63(2): 163 -172

4D CT-angiografie

4D CT-angiography

Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Hynek Mírka1, Bernhard Schmidt2, Thomas Flohr2, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LFUK a FN v Plzni
2Siemens Medical Solutions, CT division, Department of Development and Research, Forchheim, Německo
ABSTRAKT

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Schmidt B, Flohr T, Kreuzberg B. 4D CT-angiografie

V současnosti existují dva základní koncepty akvizice dat pro 4D CT-angiografii zobrazení (4DCTA). Prvním je založena na mnohonásobné dynamické akvizici dat po aplikaci bolu kontrastní látky v různých fázích jejího průchodu cévním systémem. Dynamická 4DCTA potom dovoluje zobrazit lokální hemodynamiku cirkulace. Dynamickou 4DCTA lze hodnotit mozkovou cirkulaci, dále dynamiku arteriálního zásobení nádorů a jejich venózní drenáže.

Druhý koncept 4DCTA byl odvozen od CT-angiografie srdce a věnčitých tepen s  EKG gatingem. Retrospektivní segmentace dat do deseti až dvaceti fází v jednom R-R intervalu je principem zobrazení pulzatorních nebo kývavých pohybů tepen a  umožňuje také zobrazit tryskání kontrastní látky při krvácení nebo vířivé mísení kontrastní látky a krve v srdečních síních nebo v aneuryzmatech.

Prezentovaná práce podává přehled o možnostech provedení a potenciálních indikacích čtyřdimenzionální CT-angiografie. V práci jsou diskutovány současná omezení této nové zobrazovací metody, jako je zvýšená dávka nebo problémy s  pokrytím většího objemu tkáně společně s možnými řešeními nastíněných problémů.

Klíčová slova: CT-angiografie, 4D zobrazení, dynamická CT-angiografie.

ABSTRACT

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Schmidt B, Flohr T, Kreuzberg B. 4D CT-angiography

The presented work reviews current technical possibilities and clinical indications of four dimensional angiography using computed tomography (4D-CTA). There are two contemporary concepts of 4D imaging of cardiovascular system. The first is based on dynamic multiple acquisitions after intravenous application of iodinated contrast material with the data acquisitions in several phases of the first pass of the contrast agent. The dynamic 4D-CTA allows to display the hemodynamics in the local circulation like brain vessels or tumorous arterial supply with venous drainage.

Second concept was derived from the ECG-gated CT angiography of the heart and coronary arteries. The retrospective data segmentation within one R-R interval into ten to twenty phases is the principle of the imaging of the pulsatory or shuttle-like movement of the arteries and allows also the display of the rapid flow dynamic for example jet of the rapid bleeding or whirlpool mixing of the blood with contrast agent in cardiac atria or in aneurysms.

The presented review discuss the current problems of the novel imaging method with the increased dose or limited tissue coverage, the possible troubleshoots are listed.

Key words: CT-angiography, 4D imaging, dynamic CT-angiography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět