Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(2): 159 -161

Multidetektorové CT v diagnostice zdroje recidivujícího gastrointestinálního krvácení

Multi-detector computed tomography in the diagnosis of recurrent gastrointestinal bleeding

Filip Cihlář1, Jiří Laštůvka2, Antonín Krajina3, Jiří Stehlík2, Milouš Derner1
1Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
2Gastroenterologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
3Radiologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
SOUHRN

Cihlář F, Laštůvka J, Krajina A, Stehlík J, Derner M. Multidetektorové CT v  diagnostice zdroje recidivujícího gastrointestinálního krvácení

Autoři prezentují popis případu 56leté ženy, která byla přeložena do naší nemocnice pro recidivující gastrointestinální krvácení s neobjasněným zdrojem. Ve spádové nemocnici byla vyšetřena endoskopicky a byla u ní provedena ultrasonografie břicha. Během hospitalizace v naší nemocnici byla provedena enteroskopie, koloskopie a kapslová endoskopie. Zdroj krvácení nebyl nalezen. Multidetektorové CT (MDCT) vyšetření odhalilo místo krvácení v céku, které bylo ošetřeno argonovou plazmakoagulací během koloskopie. Poté již nedošlo k  recidivě krvácení po dobu sledování v délce 33 měsíců.

Klíčová slova: gastrointestinální krvácení, MDCT angiografie, multidetektorové CT vyšetření.

SUMMARY

Cihlář F, Laštůvka J, Krajina A, Stehlík J, Derner M. Multi-detector computed tomography in the diagnosis of recurrent gastrointestinal bleeding

The authors present a case of 56 year old woman who was transferred to our hospital for recurrent gastrointestinal bleeding with obscure source. Previous endoscopy and abdominal ultrasonography had not revealed source of bleeding. In our hospital repeated enteroscopy, coloscopy and capsule endoscopy was performed without revealed source of bleeding. Multi-detector computer tomography (MDCT) examination revealed the location of bleeding in cecum, which was treated during coloscopy by argon plasma-coagulation. There has not been recurrence of bleeding during 33-month follow up.

Key words: gastrointestinal bleeding, MDCT angiography, multi-detector computer tomography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět