Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2009;63(2): 152 -158

Fraktury z přetížení pánevního kruhu - možnosti perkutánní léčby

Insuficiency fracturee affecting pelvic ring - trascutaneous treatment modalities

Pavel Ryška1, Václav Málek 2, Leoš Ungermann1, Michael Bartoš2, Svatopluk Řehák2, Ondřej Renc1, Jindra Brtková1
1Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2 Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Souhrn

Ryška P, Málek V , Ungermann L, Bartoš M, Řehák S, Renc O, Brtková J. Fraktury z přetížení pánevního kruhu - možnosti perkutánní léčby

Fraktury z přetížení jsou podtypem stressových zlomenin postihujících skelet pánve. Mezi nejčastější typy zlomenin patří: raménka kosti stydké, periacetabulární zlomeniny a insificientní fraktura křížové kosti (IFS). Hlavním příznakem jsou bolesti lokalizované do místa zlomeniny. Neurologický deficit je vzácný (asi kolem 1 %). Z vyšetřovacích metod se nejvíce uplatňuje magnetická rezonance a scintigrafie. Hlavní léčebnou metodou je konzervativní postup skládající se z klidu na lůžku a analgetická terapie. V posledních letech se prosazují i miniinvazivní zákroky typu transkutánních šroubových fixací či stabilizací pomocí kostního cementu (sakroplastika). Autoři rozebírají jednotlivé typy zlomenin, jejich diagnostiku a diskutují techniku perkutánní sakroplastiky a prezentují svoje případy nemocných.

Klíčová slova: insuficientní fraktura sakra, perkutánní sakroplastika, vertebroplastika.

Summary

Ryška P, Málek V , Ungermann L, Bartoš M, Řehák S, Renc O, Brtková J. Insuficiency fracturee affecting pelvic ring - trascutaneous treatment modalities

Insuficiency fractures are a subtype of stress fractures affecting the pelvic circle. Among the most common types of fractures belong: fractures of sharebone arms, periacetabular fractures and insuficiency fractures of sacral bone (IFS). The most typical sign is a pain localised to the fracture location. Neurological symptoms are rare (about 1 %). Magnetic resonance imaging and scintigraphy are the most useful imaging modalities. The most common method of treatment is conservative therapy based on bed rest and analgetic drugs administration. In the last few years also mini-invasive procedures like transcutanneous screw fixation or bone powder stabilisation (sacroplasty) are used. The authors analyse individual types of fractures, their diagnostics, discuss percutanneous sacroplasty treatment and present case reports solved by themselves.

Key words: sacral insuficiency fracture, percutaneous sacroplasty, vertebroplasty.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět