Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(2): 145 -151

Zkušenosti s použitím kontrastní ultrasonografie při hodnocení efektu radiofrekvenční ablace jater a ledvin

Experiences with the use contrast-enhanced ultrasound to evaluation of the effect of radiofrequency ablation of liver and kidney

Zuzana Michaličková, Jana Červenková, Josef Hořejš
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
ABSTRAKT

Michaličková Z, Červenková J, Hořejš J. Zkušenosti s použitím kontrastní ultrasonografie při hodnocení efektu radiofrekvenční ablace jater a ledvin

Cíl. Cílem práce je prezentovat naše zkušenosti s hodnocením efektu RFA (radiofrekvenční ablace) jater a ledvin pomocí kontrastní ultrazvukové látky SonoVue (Bracco, Italy) a srovnání s dalšími zobrazovacími metodami, které jsou při posuzování efektu terapie používány ? CT, US, MRI, PET a PET-CT. Materiál a metoda. Během 24 měsíců (2/2007-1/2009) byl u skupiny 16 pacientů hodnocen efekt RFA pomocí US s podáním kontrastní látky (CEUS). U 11 pacientů se jednalo o RFA metastáz v játrech a pět pacientů mělo tumor ledviny. Pacienti, kteří podstoupili RFA, jsou běžně vyšetřováni pomocí CT, dále MRI, PET, PET-CT, případně i angiografie.

Výsledky. Zařazení CEUS do vyšetřovacího a kontrolního schématu u pacientů podstupujících RFA se nám osvědčilo. Pokud první RFA nevede k úplnému zničení ložiska, tak při kontrolách efektu může být problémem odlišení aktivního tumoru od koagulační nekrózy. Dalším úskalím v hodnocení je po ablaci se vyskytující hyperdenzní či hypersignální lem, který může přetrvávat měsíce, ale může být viditelný i trvale. Pomocí CEUS se nám dařilo odlišit patologické ložisko, reziduální tkáň ložiska a nekrotickou tkáň po ablaci. Během 24 měsíců jsme vyšetřovali soubor 16 pacientů, výsledky hodnocení CEUS byly ve shodě s  dalšími metodami ověřování účinku RFA.

Závěr. Hodnocení efektu RFA jater a ledvin může být obtížné díky specifickému obrazu lézí. CEUS se ukazuje být dostatečnou a pro pacienty výhodnou zobrazovací technikou, která dokáže získat dobrý obraz ke zhodnocení efektu terapie a je vhodnou metodou, zařaditelnou do kontrolního schématu.

Klíčová slova: metastáza, radiofrekvenční ablace, ultrazvukové vyšetření s  podáním kontrastní látky.

ABSTRACT

Michaličková Z, Červenková J, Hořejš J. Experiences with the use contrast-enhanced ultrasound to evaluation of the effect of radiofrequency ablation of liver and kidney

Aim. The aim of the work is to present our experiences with the evaluation of the effect of RFA (radiofrequency ablation) of liver and kidney using ultrasound contrast agent SonoVue (Bracco, Italy) and the comparison with other imaging modalities, that are used for the evaluation of the effect of the therapy - CT, US, MRI, PET and PET-CT.

Material and method. During a  period of 24 months (February 2007 - January 2009),16 of the patients who underwent radiofrequency ablation of liver or kidney, were examined by contrast-enhanced US (CEUS). 11 of them with liver lesion - liver metastasis, and 5 of them with kidney lesions. Patients who underwent RFA are commonly examined predominantly by CT, followed by MRI, PET, PET-CT or angiography.

Results. CEUS allows the excellence in imaging of the lesions after RFA. When the first RF treatment has not effectively eradicated the tumor, it is difficult to differentiate active tumor from coagulation necrosis. Furthermore, hyperdense or hypersignal halo is often visible and this finding may persist for several month or remain constantly. Thanks to CEUS we were able to distinguish viable lesion from residual tumor or necrotic tissue after RFA. During a period of 24 months we have evaluated the effect of RFA in 16 cases, the results of CEUS imaging were the same as other modalities imaging.

Conclusion. The evaluation of the effect of RFA of liver and kidney could be complicated due to specific appearance of lesions. CEUS provides image of suitable quality for evaluation and it is a useful alternative in the imaging process for patients.

Key words: metastasis, radiofrequency ablation, contrast-enhanced ultrasonography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět