Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(2): 138 -144

Transarteriální chemoembolizace jater pomocí částic uvolňujících léčivo - naše zkušenosti

Transarterial chemoembolization using drug eluting beads - our experience

Petr Duras1, František Šlauf1, Milan Novák1, Jiří Ferda1, Tomáš Skalický2, Václav Liška2, Alan Sutnar2, Vladislav Třeška2
1Radiodiagnostická klinika FN Plzeň
2Chirurgická klinika FN Plzeň
ABSTRAKT

Duras P, Šlauf F, Novák M, Ferda J, Skalický T, Liška V, Sutnar A, Třeška V. Transarteriální chemoembolizace jater pomocí částic uvolňujících léčivo ? naše zkušenosti

Cíl. Zhodnotit vlastní zkušenosti s paliativní transarteriální chemoembolizací jater (TACE) pomocí částic uvolňujících léčivo (Drug Eluting Beads ? DEB). Materiál a metoda. Během let 2007 a 2008 léčeno pomocí TACE s DEB celkem 16 pacientů (12 mužů, 4 ženy, věkový průměr 65,5 let) bylo provedeno celkem 26 embolizačních výkonů, pacienti podstoupili 1-4 výkony. Byli ošetřováni pacienti s diagnózou hepatocelulárního karcinomu (HCC) (7×), cholangiocelulárního karcinomu (CHCC) (1×) a metastáz kolorektálního karcinomu (KRC) (8×). Pro léčbu primárních malignit jater byl jako účinná látka používán doxorubicin v dávce do 100mg na výkon, pro léčbu jaterních metastáz byl používán irinotecan v dávce do 200 mg na výkon. Výsledky léčby byly hodnoceny pomocí zobrazení výpočetní tomografií v arteriální a venózní fázi po podání jódové kontrastní látky intravenózně.

Výsledky. Na kontrolním dvoufázovém CT vyšetření byly u pacientů po 2 měsících nalezeny známky kompletní nekrózy nádoru v 1 případě (7,7 %), více než 50 %  redukce vitálních okrsků nádoru bylo dosaženo u osmi pacientů (61,5 %), stabilizace bylo dosaženo u tří pacientů (23%). Pouze u jednoho pacienta (7,7 %) došlo k progresi růstu nádoru.

Závěr. TACE pomocí částic uvolňujících léčivo je bezpečnou paliativní metodou léčby u pacientů s primárními nebo sekundárními nádory jater, které nejsou řešitelné chirurgickou resekcí nebo lokální ablací. Dosavadní výsledky na našem pracovišti ukazují na účinnost metody v selektovaných skupinách pacientů.

Klíčová slova: drug-eluting beads, hepatocelulární karcinom, chemoembolizace, jaterní metastázy kolorektálního karcinomu.

ABSTRACT

Duras P, Šlauf F, Novák M, Ferda J, Skalický T, Liška V, Sutnar A, Třeška V. Trans-arterial chemoembolization using drug eluting beads - our experience

Aim. To assess the our own experience with palliative transarterial chemo-embolization of the liver (TACE) by means of drug eluting beads (DEB).

Material and method. 16 patients received TACE with application of DEB (12 men, 4 women, mean age 65,5) during 24 months between 2007 and 2008. There were 26 embolisation procedures, 1-4 procedure per patient. Patients were treated due hepatocellular carcinoma (HCC) (n = 7), cholangiocellular carcinoma (CHCC) (n = 1) and metastases of colorectal carcinoma (CRC) (n = 8). Doxorubicin was used in treatment of primary liver tumors in the maximum dose 100 mg per procedure, irinotecan was used in treatment of liver metastasis of CRC in the maximum dose 200 mg per procedure.

Results. The results of the transarterial embolisation were assessed by means of dual-phase CT. We identified: the complete necrosis of the tumorous tissue in one case (7.7%), the reduction of the viable tissue in more than 50% of original area in eight patients (61%), stable extent of the tumorous tissue in three patients (23%) and the progression of the tumorous lesion in only one patient (7.7%).

Conclusion. TACE with application of DEB is save palliative treatment of patients with primary or secondary liver tumors not amenable to surgical resection or local ablation. Our own results showed benefit of the method in selected subgroups of patients.

Key words: chemoembolization, drug eluting beads, hepatocellular carcinoma, colorectal liver metastases.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět