Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(2): 133 -137

Léčba periferních žilních malformací absolutním etanolem

Treatment of peripheral venous malformations by absolute ethanol

Marie Černá1, Martin Köcher1, Eva Justová2, Bohumil Zálešák3, Petr Utíkal4, Jiří Kozák1, Petr Dráč4, Rohit Philip Thomas1
1radiologická klinika FN Olomouc
2Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc
3oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
4II. chirurgická klinika FN Olomouc
ABSTRAKT

Černá M, Köcher M, Justová E, Zálešák B, Utíkal P, Kozák J, Dráč P, Thomas RP. Léčba periferních žilních malformací absolutním etanolem

Cíl. Cílem je zhodnotit účinnost perkutánní léčby periferních žilních malformací etanolem.

Materiál a metoda. Od března 2005 do února 2008 jsme na našem pracovišti léčili 20 nemocných (11 žen a 9 mužů) s periferní žilní malformací ve věku od 12 do 54 let, věkový průměr byl 26 let. Všechny žilní malformace indikované k  léčbě byly symptomatické (bolest u všech nemocných, u dvou výrazně snížená funkce, u jednoho nemocného snížená citlivost, u osmi pacientů kosmetická vada). Žilní malformace byla lokalizována u pěti nemocných v oblasti horního rtu, u dvou pacientů na tenaru, u dvou na předloktí, u dvou na stehně, u  dalších nemocných na horním rtu a tváři, na dolním rtu, bradě a jazyku, na rameni, na lokti, na prstech ruky, na koleni, na bérci, na jazyce a na hypotenaru. Pacienti byli léčeni 95% etanolem v množství 0,5 až 14 ml (průměrně 5,4 ml) v jednom sezení. Sklerotizace byla provedena v 1 až 8 sezeních (průměr 2,8). Sedm nemocných bylo před perkutánní sklerotizací léčeno chirurgicky, jeden nemocný chirurgicky a Aethysclerolem (polydocanol) a dva nemocní Aethysclerolem (polydocanol).

Výsledky. V době zpracování souboru z 20 nemocných byla u 14 nemocných léčba úspěšně ukončena (při vymizení či zmírnění příznaků), pět pacientů je stále léčeno a jeden nemocný odmítl v léčbě pokračovat. U jedné nemocné byla po ukončení léčby provedena exstirpace zbytkové vazivové tkáně. U třech nemocných došlo po sklerotizaci ke komplikaci, a to u dvou pacientů k nekróze tkáně, která byla následně řešená chirurgicky. U jednoho nemocného se objevily drobné puchýře, které se zhojily spontánně. Tyto tři komplikace se vyskytly celkově v  58 sezeních, tj. v 5,1%.

Závěr. Perkutánní sklerotizace periferních žilních malformací etanolem je účinná a relativně levná metoda léčby.

Klíčová slova: cévní malformace, etanol, sklerotizace, žilní malformace.

ABSTRACT

Černá M, Köcher M, Justová E, Zálešák B, Utíkal P, Kozák J, Dráč P, Thomas RP. Treatment of peripheral venous malformations by absolute ethanol

Aim. To evaluate efficacy of percutaneous treatment of peripheral venous malformations by ethanol.

Material and method. From March 2005 to February 2008 we treated 20 patients (11 women and 9 men) with peripheral venous malformations at our department. Average age was 26 years. All malformations indicated to treatment were symptomatic (pain in all patients, impaired function in two, impaired sensitivity in one and cosmetic defect in eight). Localions of venous malformations were in upper lip in 5 patients, thenar eminence in 2, forearm in 2, thigh in 2, upper lip and face, lower lip, chin and tongue, shoulder, elbow, fingers, knee, crus, tongue and hypothenar eminence in others. Patients were treated by 95% ethanol in amount 0,5 - 14ml (average 5.4ml) in one session. Sclerotisations were performed in 1 to 8 sessions (average 2.8). Seven patients were treated surgically, one patient surgically and by Aethysclerol (polidocanolum) and two patients only by Aethysclerol (polidocanolum).

Results. From 20 patients treatment was successfully finished in 14 patients (total symptoms reduction or lessening symptoms), five patients are still being treated and one patient refused to continue treatment. In one patient rest fibrous tissue was extirpated. In three patients complication occurred after sclerotisation, in two patients tissue necrosis, in one vesicles. Tissue necrosis was treated surgically. Vesicles spontaneously healed. These three complications occurred in total of 58 sessions (5.1 %).

Conclusion. Percutaneous sclerotisation of peripheral venous malformations by ethanol is effective and relatively cheap treatment.

Key words: vascular malformations, ethanol, sclerotisation, venous malformations.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět