Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(2): 129 -132

Perzistující levostranná horní dutá žíla - možný zdroj paradoxní embolizace

Persistent left superior vena cava - possible source of the paradoxical embolisation

Martin Köcher1, Marie Černá1, Martin Hutyra2, Josef Novotný3, Jiří Kozák1, Stanislav Buřval1
1Radiologická klinika FN Olomouc
2I. interní klinika FN Olomouc
3Radiodiagnostické oddělení VN Olomouc
Souhrn

Köcher M, Černá M, Hutyra M, Novotný J, Kozák, J Buřval S. Perzistující levostranná horní dutá žíla - možný zdroj paradoxní embolizace

Nejčastější hrudní žilní anomálií je perzistující levostranná horní dutá žíla. Její vzácné ústí do levé síně či levé horní plicní žíly může být zdrojem paradoxní embolizace. V kazuistickém sdělení je popsána diagnostika a úspěšný endovaskulární uzávěr perzistující levostranné horní duté žíly u nemocné, u  které se její přítomnost projevila paradoxní embolizací v podobě dvou tranzitorních ischemických atak.

Klíčová slova: embolizace, horní dutá žíla, venózní anomálie.

Summary

Köcher M, Černá M, Hutyra M, Novotný J, Kozák, J Buřval S. Persistent left superior vena cava - possible source of paradoxical embolization

The most frequent thoracic venous congenital anomaly is persistent left superior vena cava. Its rare drainage (connection) into the left atrium or into the left upper pulmonary vein can be pathway for paradoxical embolization. In case report there are described examinations and successful endovascular closure of persistent left superior vena cava in patient in whom two transient ischemic attacks were signs of paradoxical embolization through this pathway.

Key words: embolization, superior vena cava, venous anomaly.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět