Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(2): 122 -128

Intrakraniální krvácení jako komplikace periferní lokální trombolýzy a  následné antikoagulační léčby

Intracranial bleeding as complication of peripheral local thrombolysis and subsequent anticoagulation treatment

Antonín Krajina1, Vendelín Chovanec1, Radovan Malý2, Miroslav Lojík1, Jan Raupach, Ivo Šteiner3, Iva Hrubá2, Ondřej Renc 1, Svatopluk Řehák4
1Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
2I. interní klinika LF a FN Hradec Králové
3Fingerlandův ústav patologie LF a FN Hradec Králové
4Neurochirurgická klinika LF a FN Hradec Králové
SOUHRN

Krajina A, Chovanec V, Malý R, Lojík M, Raupach J, Šteiner I, Hrubá I, Renc O, Řehák S. Intrakraniální krvácení jako komplikace periferní lokální trombolýzy a následné antikoagulační léčby

Intrakraniální krvácení je nejobávanějším rizikem trombolytické léčby z důvodu vysoké mortality a vysokého nebezpečí invalidizace, které jsou spojeny s touto komplikací. Ačkoli je za krvácivé komplikace zodpovědná systémová fibrinolýza následující po trombolýze, možnost mozkového krvácení je předurčena řadou faktorů, jako je vysoký věk, nekontrolovaný či chronicky vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, hyperglykémie, nízká tělesná hmotnost, předchozí cévní mozková příhoda, delší léčebné okno či vyšší dávka trombolytika. Autoři prezentují pět případů intrakraniálního krvácení. Dva z těchto případů byli nemocní s maligním onemocněním, které nebylo rozpoznáno u jednoho z nich, jeden pacient s chronickou ledvinnou nedostatečností zakrvácel z důvodu předávkování během antikoagulační léčby a u jednoho pacienta se vyvinulo subarachnoideální krvácení z částečně trombózovaného kalcifikovaného vakovitého aneuryzmatu mozkové tepny. U posledního nemocného nebyla nalezena žádná přímá příčina vícečetného krvácení do mozku a mozečku.

Klíčová slova: komplikace, trombolýza, trombóza.

SUMMARY

Krajina A, Chovanec V, Malý R, Lojík M, Raupach J, Šteiner I, Hrubá I, Renc O, Řehák S. Intracranial bleeding as complication of peripheral local thrombolysis and subsequent anticoagulation treatment

Intracranial hemorrhage is the most dreaded risk of thrombolytic therapy because of the high mortality and disability rates associated with this complication. Although systemic fibrinolysis after thrombolysis is responsible for hemorrhagic complications, many factors are implicated in predisposition to cerebral hemorrhage such as old age, uncontrolled or chronic hypertension, history of cardiac disease, hyperglycemia, patients with small body mass, previous stroke, longer therapeutic treatment window, higher thrombolytic dose. Authors present five cases of the intracranial bleeding. Two of them were patients with malignant disease which was not diagnosed in one of them, one patient with chronic renal insufficiency suffered from hemorrhage due to anticoagulation overdose, and one patient had acute subarachnoid hemorrhage from partially thrombosed calcified saccular aneurysm. There was no single cause found of multilocal intracerebral and intracerebellar hemorrhages in the last patient.

Key words: complications, thrombolysis, thrombosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět