Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(2): 113 -121

Léčba aterosklerotických stenóz bifurkace karotických tepen: sedmileté zkušenosti z jednoho pracoviště

Treatment of atherosclerotic carotid artery stenoses: seven years single institution experience

Jiří Lacman1, František Charvát1, Jana Mašková1, Tomáš Belšan1 , Milan Mohapl2
1Radiodiagnostické oddělení ÚVN Praha
2 Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN Praha
ABSTRAKT

Lacman J, Charvát F, Mašková J, Belšan T, Mohapl M. Léčba aterosklerotických stenóz bifurkace karotických tepen: sedmileté zkušenosti z jednoho pracoviště

Cíl. Stentování karotických tepen je vhodnou a méně invazivní alternativou k  chirurgické endarterektomii. Cílem je zamezit vzniku mozkového infarktu a  následných neurologických obtíží. Práce seznamuje s našimi zkušenostmi a  výsledky dosaženými během posledních sedmi let.

Materiál a metoda. Od roku 2002 do dubna 2008 jsme na našem pracovišti ošetřili 444 pacienty pro aterosklerotickou lézi karotidy (317 mužů a 127 žen, věkový průměr 71 let). Implantovali jsme 474 stentů do 469 karotid. Symptomatickou stenózu jsme léčili u 303 pacientů (62,5 % všech pacientů), asymptomatickou u 182 pacientů (37,5 % všech pacientů). 48 pacientům jsme ošetřili restenózou po chirurgické endarterektomii. Výkony byly prováděny s  protekčním zařízením.

Výsledky. Technický úspěch byl dosažen u 96,8 % pacientů. Sedm pacientů (1,57 % všech pacientů) do 30 dnů po stentování zemřelo, tři na neurologické komplikace (0,67 %), čtyři zemřeli z jiných příčin (0,9 %). U osmi pacientů (1, 8 % všech pacientů) nastalo po stentování trvalé zhoršení neurologického stavu. Morbidita a mortalita našeho souboru z neurologických příčin je 2,47 %(0,67 %+ 1, 8 %). Celková morbidita a mortalita souboru je 3,37 %.

Závěr. Výsledky ukazují, že karotické stentování s protekcí se stalo během sedmi let na našem pracovišti běžnou, účinnou a bezpečnou metodou léčby extrakraniálních karotických stenóz.

Klíčová slova: stentování karotid, protekční zařízení.

ABSTRACT

Lacman J, Charvát F, Mašková J, Belšan T, Mohapl M. Treatment of atherosclerotic carotid artery stenoses: seven years single institution experience

Aim. Carotid artery stenting is acceptable and less invasive alternative to carotid endarterectomy. Aim of the stenting is to avoid a stroke and neurologic problems. The paper shows our experience and results achieved in last 7 years.

Material and method. From 2002 until April 2008 we treated 444 patients with atherosclerotic carotid stenosis (317 men, 127 women, mean age 71 years). We implanted 474 stents to 469 carotid arteries. Stenosis was symptomatic in 303 patients (62.5% of all patients), asymptomatic stenosis in 182 patients (37.5% of all patients). Restenosis after surgical endarterectomy was treated in 48 patients. Procedures was performed with distal embolic protection devices.

Results. Technical success was 96.8%. Seven patients (1.57% of all patients) died within 30 days after stenting, 3 patients died for neurological complications (0.67%), 4 patients died for other reasons (0.9%). Permanent neurological deficit occured in 8 patients (1.8%). Morbidity and mortality rate from neurological reasons was 2.47 % (0.67% + 1.8%). Total morbidity and mortality rate of our set is 3.37%.

Conslusion. Results show that carotid artery stenting with protection became during 7 years in our department routine, effective and safe method of treatment.

Key words: carotid artery stenting, embolic protection device.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět