Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(3): 201 -209

Současné trendy zobrazování gynekologických onemocnění magnetickou rezonancí

Recent trends in the imaging of gynaecological diseases with magnetic resonance

Boris Kreuzberg1, Jan Kastner1, Zdeněk Rokyta2, Zdeněk Novotný2, Petr Mukenšnábl3, Jiří Ferda 1
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň
3Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Kreuzberg B, Kastner J, Rokyta Z, Novotný Z, Mukenšnábl P, Ferda J. Současné trendy zobrazování gynekologických onemocnění magnetickou rezonancí

Cíl. Cílem studie bylo retrospektivní zhodnocení současných trendů využití vyšetření magnetickou rezonancí (MR) pánve v gynekologických indikacích. Vzhledem k prevalenci diagnózy karcinomu děložního čípku v sestavě byla provedena hlubší analýza spolehlivosti MR vyšetření, zejména pro účely stagingu tedy odlišení stadia T IIa od T IIb dle FIGO (International Federation of Gynaecology and Obstetrix) klasifikace.

Metoda. Retrospektivní hodnocení souboru 114 žen, vyšetřených 126× MR pánve. Posouzení četnosti jednotlivých indikací v sestavě. Soubor byl vyšetřen v letech 2004?2008 na MR přístroji Magnetom Avanto 1,5T Siemens dle uváděného protokolu sekvencemi bez a s použitím paramagnetické kontrastní látky. Výsledky MR vyšetření byly korelovány s výsledky operací, histologických vyšetření, v menším množství případů dle klinického nálezu a průběhu při konzervativní léčbě.

Výsledky. Dle základní analýzy souboru 126 vyšetření byl MR nález ve shodě s výsledky u 95 vyšetření (75,5 %), neshoda byla u 10 vyšetření (8 %) a u 21 vyšetření (16,5 %) se nepodařilo nález spolehlivě ověřit. V dalším kroku analýzy byla vyčleněna skupina všech 46 karcinomů děložního čípku. V osmi případech došlo k neshodě mezi MR nálezem a výsledky ověření (ne všechny nálezy byly ověřeny operací, pokročilejší nálezy od T IIb byly indikovány k aktinochemoterapii). Nakonec bylo analyzováno 31 případů karcinomu čípku, které byly operovány. Byla hodnocena spolehlivost diagnostiky infiltrace parametrií. Senzitivita 50 % byla deformována malým počtem nemocných s infiltrací parametrií, které byly operovány (2). Relativně vysoká specificita 92,5 % a negativní prediktivní hodnota (NPV) 92,5 % spolu s přesností (accuracy) 87 % byly rozdílné oproti 50% pozitivní prediktivní hodnotě (PPV), která byla deformována ze stejných důvodů jako senzitivita.

Závěr. V souboru dominovaly indikace k MR vyšetření při karcinomu děložního čípku a při endometrióze. Uvedený rozbor ukazuje relativně vysokou spolehlivost vyšetření. Trvá problém s přesným rozpoznáním infiltrace parametrií při karcinomu cervixu. Zkušenosti jiných autorů ukazují další cesty ke zpřesnění této diagnózy (dynamické MR vyšetření, difuzní vážení MR obrazu).

Klíčová slova: magnetická rezonance, magnetická rezonance v gynekologických indikacích, carcinoma cervicis uteri, infiltrace parametrií, endometrióza.

SUMMARY

Kreuzberg B, Kastner J, Rokyta Z, Novotný Z, Mukenšnábl P, Ferda J. Recent trends in the imaging of gynaecological diseases with magnetic resonance

Aim. The aim of the study was the retrospective evaluation of contemporary trends in the use of MRI of pelvis in gynaecological indications. Deeper analysis of the reliability of MR examinations especially oriented to staging was performed with regard to the prevalence of the diagnosis of uterine cervix carcinoma (the differentiation between T IIa and T IIb stages according to FIGO classification).

Method. Retrospective evaluation of the group of 114 women examined with 126 pelvic MR examinations. The evaluation of the frequency of various indications in the group. The group of patients has been examined in the years 2004? 2008 on MR equipment Magnetom Avanto 1,5T Siemens according to the introduced protocol with the non-contrast and post-contrast sequences. The results of MRI were correlated with the results of operations, histological examinations, minority of cases with the course and findings during conservative therapy.

Results. According to the basic analysis of 126 examinations there was a concordance with the confirmed results in 95 examinations (75.5%), disagreement in 10 examinations (8%) and in 21 (16.5%) examinations we could?t verify the findings. Next step of the analysis was oriented to all 46 cases with cervical carcinoma. In 8 cases there was a disagreement between MR examination and confirmed results (every patient was not operated on-advanced cases (T IIb and more advanced) were cured with actinochemotherapy. Finaly 31 patients with operated cervical carcinoma were analysed with regard to the reliability of the diagnosis of parametria infiltration. Resulting 50% sensitivity was deformed by the low number of the operated patiens with the infitration of parametria. Relatively high specificity 92.5% and negative predictive value (NPV) 92.5% together with the accuracy 87% were different in comparison with 50% positive predictive value (PPV), which was deformed from the same reasons.

Conclusion. Cervical carcinoma and endometriosis prevailed as the indications for MRI of pelvis. Introduced analysis demonstrates relatively high reliability of the examination. The problem with exact diagnosis of parametria infiltration continues. The experience of the other authors displays new attitudes for specifying of this diagnosis (dynamic MRI, diffusion weighted MRI).

Key words: magnetic resonance, gynaecological indications of magnetic resonance, uterine cervical carcinoma, parametrial infiltration, endometriosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět