Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(3): 210 -216

MR enterography using experimental SPIO oral contrast agent - first experiences

MR enterografia s použitím experimentálnej SPIO orálnej kontrastnej látky - prvé skúsenosti

Marková Ingrid1,5, Kluchová Kateřina2,3, Izák Niko 1, Novák Pavel4, Novotná Kateřina1, Bielik Radoslav1
1Radiologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Slovenská republika
2 Výzkumné centrum nanomateriálů, UP Olomouc
3Katedra fyzikálnej chémie, UP Olomouc
4 MEDIHOPE s.r.o., Prostějov
5 Rádiologická klinika LF a FNsP, UP Olomouc
SOUHRN

Marková I, Kluchová K, Izák N, Novák P, Novotná K, Bielik R. MR enterografia s použitím experimentálnej SPIO orálnej kontrastnej látky - prvé skúsenosti

Cieľ. Magnetická rezonancia je výberovou modalitou v zobrazovaní tenkého čreva vzhľadom na vysoké rozlíšenie mäkkého tkaniva, multiplanárnu akvizíciu, možnosť vykonávať funkčné štúdie, absenciu radiačného žiarenia, obzvlášť u detí a mladšej populácie. Z technického hľadiska je nutná príprava tenkého čreva - jeho dostatočná distenzia, zamedzenie pohybových artefaktov a prijateľná doba vyšetrenia. Distenzia sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi, buď perorálnou náplňou, alebo cez zavedenú nazojejunálnu sondu. Kontrastné perorálne látky sú charakterizované ako pozitívne, negatívne alebo bifázické.

Metoda. Štúdia je rozdelená do troch skupín. V 1. skupine je17 zdravých dobrovoľníkov. Po 6-8hodinovom lačnení pili frakcionovane 1000 ml perorálneho roztoku v priebehu 50 minút. Potom sa vykonala MREg (magnetická rezonančná enterografia) bez podania kontrastnej látky a spazmolytika. V 2. skupine bolo realizované MRCP u 24 chorých s rôznymi diagnózami a v rámci prípravy pred vyšetrením sme podávali v množstve 500 ml perorálny nálev 30 minút pred vyšetrením frakcionovane. V poslednej skupine sú zatiaľ chorí s Crohnovou chorobou, zápalovým ochorením čreva atď. - štúdia nie je ešte ukončená. Všetky vyšetrenia boli realizované na 1,5T systéme (Signa Horizon Lx, GE, Milwaukee, Wisconsin, USA), protokol vyšetrenia pri MREg: axiálna/koronálna rovina zadržaním dychu, všetci chorí a dobrovoľníci vyplnili dotazník o charakteristike roztoku. Štyria rádiologovia nezávisle hodnotili vyšetrenia v 1. a 2. skupine. Tretia štúdia nie je ukončená, a preto nebola štatisticky analyzovaná. Analýza bola spracovaná štatistickými metódami χ2-testom dobrej zhody a kontingenčnými tabuľkami na hladine významnosti 5 %.

Výsledky. Z hodnotení dotazníkov 1. a 2. skupiny o charakteristike experimentálneho roztoku vyplýva existencia závislosti chuti a vzhľadu roztoku, ovocná chuť je spojená s obstojným vzhľadom a dobrou chuťou roztoku, kovová a syntetická chuť je spojená s nepekným vzhľadom a nie dobrou chuťou roztoku. Štatistickou analýzou bola dokázaná závislosť medzi problémami počas pitia (diarrhoe, nauzea, flatulencia, gargoizmus) a rovnakými pretrvávavajúcimi problémami po 2 hodinách po vypití roztoku. Bola vypozorovaná závislosť medzi kovovou, respektíve syntetickou, chuťou roztoku a pridruženou nauzeou. V oboch skupinách boli vypozorované rovnaké vedľajšie prejavy počas pitia (diarrhoe, nauzea, flatulencia, gargoizmus) a 2 hodiny po vypití v závislosti od chuti a množstva nálevu. Zo štatistickej analýzy a hodnotenia vyšetrení štyrmi rádiológmi v 1. a 2. skupine vyplýva hodnotiteľnosť MREg, MRCP, T2 váž. obrazu, SNR v T2 váž. obraze a sú dokázateľne závislé od náplne lúmenu. V 95 % sa všetci štyri rádiológovia zhodli v odpovediach na otázky. Podľa hodnotenia dotazníkov v skupine zdravých jedincov radiológmi je dostatočná koncentrácia 800 mg maghemit maghemit (gamma-Fe2O3)/4g bentonit v 1000 ml roztoku.

Záver. Perorálny nálev s použitím SPIO nanopartikúl maghemitu (800 mg) v bentonitovej matrici v 1000 ml roztoku je vhodný pre vyšetrenie tenkého čreva pomocou MREg. Bude potrebné ďalej skúmať hodnotenie zápalových ochorení tenkého čreva a MREg s použitím SPIO orálnej kontrastnej látky.

Kľúčové slová: magnetická rezonančná enterografia (MREg), perorálny nálev, tenké črevo, SPIO (Super Paramagnetic Iron Oxides) partikuly.

SUMMARY

Marková I, Kluchová K, Izák N, Novák P, Novotná K, Bielik R. MR enterography using experimental SPIO oral contrast agent - first experiences

Aim. Magnetic resonance is a method of choice in small bowel imaging according to high resolution of soft tissue, multiplanar acquisition, possibility of functional studies, absence of radiation, especially in children and younger population. From technical point of view small bowel preparation is necessary - sufficient distension, avoiding of motion artifacts, acceptable examination time. Small bowel distension can be reached in 2 ways, peroral filling or fillling through nasojejunal tube. Oral contrast agents are characterized as positive, negative or biphasic.

Method. Study is divided into 3 groups. There are 17 healthy volunteers in the first group. After 6-8 hours of fasting, they drank fractionally 1000 ml peroral solution within 50 minutes. Then followed MREg (magnetic resonance enterography) without intravenous contrast agent and spasmolytic agent. Second group was realized in 24 patients with MRCP (magnetic resonance pancreatico- cholangiography) with various diagnoses, as small bowel preparation we gave them 500 ml of peroral solution fractionally within 30 minutes. Last group consists of patients with Crohn?s disease, inflammatory bowel disease, etc, study is not finished yet. All examinations were realized on 1,5T system (Signa Horizon Lx, GE, Milwaukee, Wisconsin, USA), examination protocol in MREg: breathhold axial/coronal plane 2D T2 SSFSE (single-shot fast spine-scho) , all patients and 2D T2 SSFSE (single-shot fast spine-scho) so volunteers fulfilled questionnaire about the solution characterization, 4 radiologists independently evaluated the examinations in first two groups. Third group was not statistically analyzed because of it is not finished yet. Analysis was made by statistic methods of χ2-test of good agreement and contingent tables with level of significance 5%.

Results. Evaluation of the questionnaires about solution characterization in first and second group resulted in existence of dependence on solution taste and appearance, fruity taste is connected with sufficient appearance and good solution taste, metalic and synthetic taste is connected with bad appearance and not good solution taste. According to statistic analysis, there is dependence between problems during drinking (diarrhoe, nausea, flatulence and gargoism) and problems remaining 2 hours after drinking solution. There was seen dependance between metalic, synthetic solution taste, associated nausea respectively. Adverse effects during drinking and after 2 hours drinking (diarrhoe, nausea, flatulence and gargoism) were present in both groups in dependance of solution taste and volume. Evaluation of MREg, MRCP, T2 weighted images is dependend on quality of luminal filling according to statistical analysis and 4 radiologists evaluation of first and second group. In 95% all 4 radiologists were agreed in answers for questions. Based on evalution of the questionnaires, 800 mg maghemit/4 g bentonit in 1000 ml of solution is sufficient concentration.

Conclusion. Oral contrast agent with SPIO nanoparticles of maghemit (800 mg) in bentonit matrix in 1000 ml solution, is appropriate for small bowel examination with MREg. Further study will be necessary for evaluation of inflammatory bowel diseases and MREg with SPIO oral contrast agent.

Key words: magnetic resonance enterography (MREg), oral contrast agent, small bowel, SPIO (Super Paramagnetic Iron Oxides) particles.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět