Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(3): 217 -220

Vrozené anomálie žaludku

Congenital anomalies of the stomach

Jaromír Hořák1, Jiří Bronský2, Ondřej Petrů3, Martin Kynčl1, Miloslav Roček1
1Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
3Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Souhrn

Hořák J, Bronský J, Petrů O, Kynčl M, Roček M. Vrozené anomálie žaludku - dvě kazuistiky

Autoři uvádějí dvě vzácné kazuistiky vrozených anomálií žaludku. U prvního pacienta byl celý žaludek uložen v hrudníku při pravém zadním kostofrenickém úhlu a rotován ve smyslu torze. Na nativních snímcích plic byl mylně považován podle proměnlivosti svého obsahu buď za bronchopneumonii, nebo za absces. Správné rozpoznání anomálního uložení žaludku umožnilo rentgenové vyšetření po perorálním podální kontrastní látky. U druhého pacienta byla popisována výjimečná vrozená anomálie žaludku s agenezí antra a ústím pyloru na malé kurvatuře poblíž kardie. Žaludek se špatně vyprazdňoval, zejména v poloze pacienta vleže na levém boku. Průvodný gastroezofageální reflux byl příčinou zánětlivého postižení jícnu.

Klíčová slova: zobrazovací metody, anomálie žaludku, anomálie pyloru.

Summary

Hořák J, Bronský J, Petrů O, Kynčl M, Roček M. Congenital anomalies of the stomach - two case reports

The authors of the article describe two rare cases of congenital anomalies of the stomach. In the first case, whole stomach was located intrathoracally by the first rear costophrenic angle and rotated in a way of a torsion. As seen in the X-ray images, the stomach was mistakenly held either for a bronchopneumonia or for an absces, due to the changeability of its content. It was an examination after a peroral administration of a contrast medium that made a correct diagnosis of a stomach anomaly possible. In the second case, an extraordinary anomaly of the stomach has been observed, with an agenesis of the antrum and with the ostium of the pylorus on a small curvature close to the cardia. The stomach had difficulty to evacuate, especially if the patient lay on his left side. An accompanying gastroesophageal reflux caused an inflammatory condition of the esophagus.

Key words: imaging methods, stomach anomaly, anomaly of the pylorus.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět