Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(3): 225 -231

Hodnocení přítomnosti nitrolební hypertenze pomocí kompresní dopplerovské ultrasonografie u posthemoragického novorozeneckého hydrocefalu

The assessment of the presence of the intracranial hypertension by means of the compression Doppler-ultrasound in posthaemorhagic newborns´hydrocephalu

Pavel Rejtar1, Pavel Eliáš1, Oldřich Pozler3, Josef Jakubec2, Jana Dědková1, Jan Kopřiva1, Zdeněk Kokštein3, Jan Malý3, Eva Tichá3, Eva Čermáková4
1Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
2 Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
3JIRP pro novorozence Dětské kliniky LF a FN, Hradec Králové
4Oddělení výpočetní techniky LF a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Rejtar P, Eliáš P, Pozler O, Jakubec J, Dědková J, Kopřiva J, Kokštein Z, Malý J, Tichá E, Čermáková E. Hodnocení přítomnosti nitrolební hypertenze pomocí kompresní dopplerovské ultrasonografie u posthemoragického novorozeneckého hydrocefalu

Cíl. Ověřit přesnost metody "tlakového provokačního testu" v ultrazvukové diagnostice intrakraniální hypertenze u novorozenců s diagnózou posthemoragického hydrocefalu (PHH). Hlavním cílem bylo ověřit, zda klidový nebo kompresní index rezistence koreluje s přítomností intrakraniální hypertenze. Vedlejším cílem bylo zjištění závislosti mezi stupněm nitrolební hypertenze a velikostí komor, posouzení rychlosti rozvoje PHH a zjištění, ve kterém období se vyskytuje nejčastěji.

Metoda. Vyšetřovaný soubor zahrnuje 52 dětí s diagnózou posthemoragického hydrocefalu (PHH), které byly vyšetřeny na našem pracovišti v letech 1999-2008. Průměrná porodní hmotnost dětí s PHH byla 1436 g v rozmezí 550-4090 g, medián 1150 g. Gestační stáří bylo 29,6 týdne (24.-41. týden), medián 28. týden. Celkem bylo v souboru 73 % dětí s velmi nízkou porodní hmotností (VLBW). Z celkového počtu 445 měření bylo ke statistickému zpracování vybráno 162 hodnot. Kritériem výběru bylo současné změření velikosti komor, klidového indexu rezistence (IR), indexu rezistence po stlačení velké fontanely (IRc) a zjištění intrakraniálního tlaku přímou metodou (ICPm).

Výsledky. Posthemoragický hydrocefalus se vyvinul průměrně za 16 dnů po porodu, do 19. dne po porodu jsme prokázali intrakraniální hypertenzi u 95 % dětí. Z celkového počtu měření IRc (n = 162) jsme měli sedm falešně negativních a čtyři falešně pozitivní výsledky, při ICPm > 11 cm jsme měli jeden falešně negativní výsledek. Hodnoty IR u dětí s prokázanou intrakraniální hypertenzí byly v 71,3 % (107 měření) falešně negativní a nekorelovaly s hodnotou ICP (p > 0,5). Velikost komor neměla vztah k zjištěné hodnotě ICPm. Celková přesnost metody dosáhla 93,2 % při senzitivitě (95,5 %) a nízké specificitě (36,4 %).

Závěr. Kompresní dopplerovská ultrasonografie dokáže s vysokou přesností stanovit přítomnost nitrolební hypertenze ještě před rozvojem klinických příznaků.

Klíčová slova: hydrocefalus, intrakraniální hypertenze, tlakový provokační test, index rezistence.

SUMMARY

Rejtar P, Eliáš P, Pozler O, Jakubec J, Dědková J, Kopřiva J, Kokštein Z, Malý J, Tichá E, Čermáková E. The assessment of the presence of the intracranial hypertension by means of the compression Doppler-ultrasound in posthaemorhagic newborns?hydrocephalus

Aim. We wanted to try and verify the method of "pressure provocation test". The primary objective was to verify, if the basic and compressive resistive index correlates with the presence and eventually with the severity of intracranial hypertension. The secondary objective was to find relationship between the degree of intracranial hypertension and the diameter of cerebral ventricles, to asses the rapidity of PHH developement and to find out, in which period is PHH the most common.

Method. In years 1999-2008, 52 children with diagnosis of posthemorrhagic hydrocephalus were examined in our department. The average birth weight in children with PHH was 1436 g (550-4090 g, median 1150 g). The average age was 29,6 weeks (24-41 weeks, median 28 weeks). Totally, 73% of children had very low birth weight (VLBW). From the total count of 445 examinations, 162 values were chosen for the next statistic processing. The criterium for choice was simultaneous measurement of ventricle diameters, basic resistive index (IR), compressive resistive index (IRc) and direct intracranial pressure measurement (ICPm).

Results. Posthemorrhagic hydrocephalus developed on average in 16 days after the childbirth, till day 19 after the birth intracranial hypertension was proved in 95% of children. From the total count of measurements (n = 162), IRc were false negative (7) and false positive (5), in ICPm > 11 cm there was one false negative outcome. The IR values in children with proved intracranial hypertension were in 71.3% (107 measurements) false negative and didn?t correlate to the value of ICP (p < 0.5). There was no correlation found between the ventricle diameter and the measured value of ICPm. The total accuracy of the method achieved 93.2% with high sensitivity (95.5%) and low specificity (36.4%).

Conclusion. Compressive doppler ultrasonography is able with high accuracy to determine the presence of intracranial hypertension even before development of clinical signs.

Key words: hydrocephalus, intracranial hypertension, compression ultrasonography, resistive index.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět