Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(3): 242 -246

Zobrazení vokálního traktu pomocí MRI

Imaging of vocal tract by MRI

Věra Peterová1, Jan Krásenský1, Věra Ečerová1, Miroslav Kron1, Lucie Peterová1, Jan Kryštůfek2, Tomáš Vampola2
1MR oddělení Radiodiagnostická kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
2Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní ČVUT, Praha
SOUHRN

Peterová V, Krásenský J, Ečerová V, Kron M, Peterová L, Kryštůfek J, Vampola T. Zobrazení vokálního traktu pomocí MRI

Cíl. Vokální trakt a zejména hlasivky jsou z anatomického a funkčního hlediska velmi složité orgány, které mají vliv na vznik různých zvuků a slov. Během řeči dochází ke změně tvaru vokálního traktu, které lze zobrazit pomocí magnetické rezonance (MR). V publikaci sledujeme, které sekvence jsou v jeho zobrazení optimální. Zaměřili jsme se zejména na zobrazení laryngu.

Metoda. U jednoho normálního zdravého mladého dospělého muže jsme provedli dynamické real-time zobrazení vokálního traktu a zejména laryngu pomocí MR zobrazení v klidu a při vyslovování samohlásek v několika různých sekvencích a získané údaje byly použity pro fyzikální modelování jeho akustických vlastností.

Výsledky. Lze shrnout, že MR je optimální metoda k posouzení vokálního traktu včetně laryngu a rovněž změn jeho tvaru při fonaci hlásek. MR umožňuje vyšetření ve všech třech běžných rovinách a kromě rutinních sekvencí jsme vyzkoušeli sekvence nové, převážně provedené 3D technikou v T1 vážených obrazech, které přinesly další rozlišení měkkotkáňových struktur přilehlých tkání.

Závěr. Na základě námi vytvořeného modelu vokálního traktu lze předpokládat změny jeho akustických vlastností vlivem změny jeho tvaru (např. u tumorů, po operacích apod.).

Klíčová slova: vokální trakt, zobrazení, magnetická rezonance.

SUMMARY

Peterová V, Krásenský J, Ečerová V, Kron M, Peterová L, Kryštůfek J, Vampola T. Imaging of vocal tract by MRI

Aim. Vocal tract and especially vocal cord are from the anatomic and function point of view very complex organs, which affect the creation of different sounds and words. During speech a change in the shape of the vocal tract appears, which can be depicted by magnetic resonance (MR). The study follows the optimal sequences for its investigation. We focused in particular on the larynx imaging.

Method. Dynamic real-time magnetic resonance imaging (MRI) of the vocal tract during pronouncing of vowels was investigated in one normal healthy young male adult in several sequences and obtained data were used for physical modeling of its acoustic properties.

Results. Finally, we can conclude that MR is the optimal method for evaluating the vocal tract including larynx, and for changes its shape during vowels pronounciation. MR allows the examination in all three planes, in addition to the normal routine sequences we proved new sequences, mainly executed by the 3D technique in T1-weighted images, which resulted in higher resolution of soft tissue strucutres of adjacent tissues.

Conclusion. On the basis of our established model of the vocal tract its acoustic properties under the influence of changes in its shape can be (eg. tumors, after surgery, etc.).

Key words: vocal tract, imaging, magnetic resonance.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět