Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(3): 251 -258

Virtuální pitva potraceného plodu

Virtual autopsy of an aborted fetus

Jiří Ferda1, Šárka Hadravská2
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Hadravská Š. Virtuální pitva potraceného plodu

Cíl. Posoudit možnosti provedení virtuální pitvy potraceného plodu kombinací multidetektorové výpočetní tomografie a magnetické rezonance.

Metoda. U deseti plodů potracených indukovaným potratem a jednoho spontánního potratu bylo provedeno zároveň post-mortem zobrazení multidetektorovou výpočetní tomografií (submilimetrové izotropní zobrazení duální energií záření) a magnetickou rezonancí (submilimetrovým izotropním zobrazením T1 váženými sekvencemi gradientního echa a T2 váženou sekvencí rychlého spinového echa nebo T2* sekvencí gradientního echa). Nálezy byly konfrontovány s nálezy patologicko-anatomické pitvy.

Výsledky. Celkově byly prokázány závažné vývojové vady apendikulárního skeletu v šesti případech, vývojové vady lebky ve dvou případech, závažné poruchy vývoje útrob ve čtyřech případech, závažné vady vývoje mozku ve dvou případech, intrakraniální krvácení ve dvou případech, známky tekutiny v coelomových dutinách ve třech případech. Pohlaví jsme správně určili u všech plodů.

Závěr. Kombinací zobrazení multidetektorovou výpočetní tomografií a magnetickou rezonancí lze s dostatečnou spolehlivostí zobrazit závažné malformace pohybového aparátu, centrální nervové soustavy a defekty břišní stěny. Virtuální pitva dovoluje optimalizovat postup patologicko-anatomické pitvy tak, aby byla provedena s co nejmenším poškozením tkání

Klíčová slova: virtuální pitva, post-mortem zobrazení plodu, potracený plod.

SUMMARY

Ferda J, Hadravská Š. Virtual autopsy of an aborted fetus

Aim. To assess the possibilities of the virtual autopsy of an aborted fetus using multidetector computed tomography and magnetic resonance imaging.

Method. Imaging using combination of multidetector computed tomography and magnetic resonance was performed in ten aborted fetuses after induction of the aborts and in one spontaneously aborted fetus. Sub-millimeter isotropic resolution was used both in computed tomography (with dual energy of the X-rays) and magnetic resonance (T1 weighted gradient echo, T2 weighted turbo spin echo or T2* weighted gradient echo) All findings of virtual autopsy was confronted with the pathological-anatomic autopsy.

Results. There were found serious developmental disorders of the appendicular skeleton in 6 cases, of the skull in two cases, of the viscera in 4 cases, of the brain in two cases, intracranial bleeding in two cases and free fluid in coelomatic cavities in three cases. The gender was found correctly in all cases.

Conclusion. Combination of the multidetector computed tomography and magnetic resonance offers the imaging of the serious developmental disorders with the sufficient accuracy and might serve as the navigation during real autopsy to minimize the damage of the tissue to be evaluated.

Key words: virtual autopsy, post-mortem imaging of the fetus, aborted fetus.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět