Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(3): 247 -250

Laryngokéla - případ vzácného cystického zduření na krku u 45letého muže

Laryngocele - case of rare cystic dilatation on the neck of 45 years old man

Jana Dědková1, Jaroslav Růžička2
1Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Dědková J, Růžička J. Laryngokéla - případ vzácného cystického zduření na krku u 45letého muže

Laryngokéla je benigní cystická formace (nazývaná také sakulární cysta nebo laryngeální mukokéla) vycházející z vnitřního prostoru hrtanu. Anatomicky jde o dilataci přívěsku (appendixu) laryngeální komory hrtanu (ventrikulus Morgaggni). Ve sdělení autoři prezentují klinický obraz laryngokély, nálezy na UZ, CT, MR a diferenciální diagnostiku cystických lézí na krku. V našem případě se jednalo o laryngkokélu při anamnéze opakovaných zánětů horních cest dýchacích. Laryngokéla byla operativně diagnostikována a histologicky prokázána. Nádorové struktury se neprokázaly. Vzhledem k častému výskytu laryngeálního karcinomu souběžně s laryngokélou je vždy nutné tuto možnost s pomocí moderních dostupných diagnostických metod vyloučit.

Klíčová slova: larynkokéla, CT, MR, UZ.

SUMMARY

Dědková J, Růžička J. Laryngocele - case of rare cystic dilatation on the neck of 45 years old man

Laryngocele is benign cystic dilatation (also called saccular or laryngeal mucocele), arising from the inside area of larynx. Anatomicallyit is a dilatation of Ventriculus Morgaggni appendix. The authorspresent clinical picture of laryngocele, finding on UZ, CT, MR and diferential diagnostics of cystic lesion on the neck. In this case it was operatively and histologically provedcombined laryngocele, at the anamnesis of repeated bronchitis or long-lasting cough. Tumor structures weren?t proved. Consideringrepeated appearance of laryngeal carcinoma together with laryngocele, it is always necessary to negate this possibilityusingmodern clinical and diagnostic methods.

Key words: laryngocele, CT, MR, UZ.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět