Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(4): 342 -347

Přínos a radiační riziko při mamografickém screeningu za období 2003-2007

Benefits and radiation risk in breast mammography screening for period 2003-2007

Otto Kodl1, Eva Jursíková1, Jan Daneš2, Ladislav Tomášek3
1Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
21.PF UK a VFN, Praha
3Státní ústav radiační ochrany, Praha
SOUHRN

Kodl O, Jursíková E, Daneš J, Tomášek L. Přínos a radiační riziko při mamografickém screeningu za období 2003-2007

Pravděpodobný počet případů spontánní a indukované rakoviny mléčné žlázy ionizujícím zářením byl odhadnout na základě ukazatelů celoživotního rizika LR(a) a ukazatele pro exponovanou populaci LRE(a). Životní riziko LER(a), které je určeno jejich rozdílem, představuje pravděpodobnost vzniku sledovaného onemocnění způsobeného ozářením. Na základě údajů získaných z  pětiletého screeningového období byly provedeny odhady, které vedly k určení míry radiačního rizika a k odhadu přínosu a ztrát pro období od roku 2003-2007. Z údajů o mortalitě na karcinom prsu žen byla smrtnost v období do začátku screeningu, tj. od roku 1989 do 2002 odhadnuta na 47% a pro screeningové období v letech 2003-2005 smrtnost je odhadnuta na 37%. Smrtnost na indukovanou rakovinu zářením je podle UNSCEAR 2000 = 33 %. Výsledky z  dostupných dat naznačují, že účinnost sreeningu pro období 2003 až 2005 se již projevuje poklesem smrtnosti cca o 10%. V současné době lze provést pouze kvalifikovaný odhad, a to na základě pravděpodobnosti přežití pro jednotlivá patologická stadia rakoviny, kde se předpokládá, že patologický nález ve stadiu 1 má velkou naději (80 %) na pěti- nebo desetileté přežití. Z  dostupných dat lze usoudit, že odhadovaná smrtnost pro období 2003-2007 bude kolem 27%, znamená to pokles smrtnosti o 20 % po skončení prvního screeningového cyklu, což se blíží očekávaným hodnotám.

Klíčová slova: screening, celoživotní riziko, radiační riziko, přínos, smrtnost.

SUMMARY

Kodl O, Jursíková E, Daneš J, Tomášek L. Benefits and Radiation Risk in Breast Mammography Screening for Period 2003-2007

Probable count of spontaneous and radiation-induced breast cancers was estimated based on long life risk indexes LR(a) and index for exposed population LRE(a). Life risks LER(a) is then determined by their difference and represents probability of radiation-induced cancer. Based on data during five year screening, the estimates were made to determine radiation exposure, to estimate benefits and losses for period from 2003-2007. According to data about breast cancer mortality before screening (during period 1989-2002) was estimated at 47% and fatality rate after screening (during period 2003-2005) was estimated at 37%. Fatality rate for induced cancers is according UNSCEAR 2000 = 33%. Results from available data suggest, that screening effectiveness during period 2003-2005 is 10% decrease in fatality rate. At the moment it is possible to make only competent estimate based on probable survival for each pathological cancer stage. It is assumed that pathological finding in the 1st stage has good chance for survival (80%) in next 5 or 10 years. The available data can be concluded that estimated fatality rate for years 2003 to 2007 is about 27%, it represents decrease in fatality ratio by 20% after end of the first screening cycle, and witch is close to expected values.

Key words: screening, life time risk, radiation risk, benefit, fatality.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět